Izibongo zeSilo

Izibongo zeSilo

Ngu: Nonkululeko Nhlapo2017-07-14 09:35
 

Durban - Namuhla iSilo samabandla wonke iNkosi uGoodwill Zwelithini ugubha usuku lwakhe lokuzalwa, nazi izibongo zeSilo ezabhalwe wu-Ntulizenkosi Dlamini no-Buzetsheni kaSombila Mdletshe:

 

INYOSI

 INdlondl'enophaphe'ekhanda

Ndaba kawulalele lomunt'omemezayo

Umemeza sengathi uyakhala

Ukhal'isililo

Uth'igula likaJama lichithekile
Lichithwa yiNgwel'endala
Ngeyakithi kwaMalandela
Ubesibindi Buthelezi
Ngokukhuthazel'umtakaNdaba
Bemthuka bemcokofula
Bethi uZwelithini kayikubusa
Kayikuba Nkosi
Kanti bamgcoba ngamafuth'empepho
Yakithi kwaMalandela
USodidase!

INkonyan'encane kaNdaba
Edid'imibala
Umphikelele wensizwa
Ngo,ephekele'amadod'akwaZulu
Esephelelwe ngamandla
UMaphokophela longay'insizwa
Eyisinikinikana
Engabubende bezingwe
Nobezingonyama

Ogijime ngandlelande
Ngal'uvivi
Eya kwadadewab'Nonhlanhla
Nani MaNdebele
Seniyoguga nidelile
Enike nabon'iZinyane
NgeleSilo sikaNdaba

Ohlamb'izandla
Ngamakhand'amadoda
Wathi yiwon'ayomhlabanela
Kuye kwagcwala
Izifunda zemifula
Esinye ngesoMkhuze
Esinye ngesoThukela

Nani magundwane
Ahlal'ezikhotheni kwaNongoma
Gijimani ngezindlela zonkana
Niyobikel'abangakezwa
Nithi lukhulu luyeza luyanyelela
Silufanisa neNdlov'emnyama yasOndini
Izoshis'izikhotha
NgezakwaNongoma

INkonyan'encane kaNdaba
Ekhwele phezu kwendl'Egazini
Bath'oyise noyisemkhulu
Hhawu!!
Ngasiha Ndaba
Usuyahlola!
Kanti yibon'abahlolayo

INtul'ebande ngodonga kwaBhekuzulu
IMvukuzane kaNdaba
Evukuz'ubusuku
Iye yabonwa ngumame
NgowaseMaNdebeleni

UBhejan'odl'abakayise
Phum'esiqiwini mtakaNdaba
Kade bekuvalele
Ungalonde kaGabela
Kayingangezawoyise
Izigqunswana
Ngisho bethi bayakwelula
Kuphelela ezinqulwini

Eyakho inde!
Iye yashaya
KuVoster ePitoli
Kwazamazama uM C Botha
INdlov'enebatha
Kwabamhloph'abelungu

Umgud'ubomvu
Ubheke kwaNongoma,
INdlunkulu yehla yenyukanyuka,
Ngebhasi likaMatimati Zazini.
Eladuka laduka

Beyogingq'izithupha.
Bethi Ndaba
Ngek'ubuse kawukaqini,
UQasa likaWasa*
Inkom'esengwa yiViyo,

UZiyayinhlonhlonga!*
Inkom'ethandwa zibawu
Suk'eduze komuntu wami
Ndaba ngiyagulelwa,
Ufulathel'uBombo lwabhidlika,

Ukhulumis'uLuthwethwe
Lapha kumaBhunu,
Kuye kwazonda uBhondi
BenoKhwashakhwasha,

Ziyeke lezo nkomo
Ukuzikhiph'amakhalane
Kaziseluswe nguwe
Sezeluswe yiNdlondlo
Yakithi kwaKhethomthandayo,

UMthunduluka ovuthwe ngeNala
NgowokaThayiza Mdlokombana!
Vuk'ume ngentaba
Udl'amadoda

Umlandeli webhodw'eliconsayo
USocije uMagwaza loshayizaququ
Impi yeqhathwe nguMathangetshitshi
Ezalwa nguMaswabhula
Lapha kwaMgiliji eMahhashini

Uyeqhathe ngesinqe
Ngob'esab'ukungena
Ethwel'idlokolo eNdlunkulu
Usihlangu simagqabha
Sinamanxeba
Sagudl'iVuna
Ngiyesab'ukukubiza ngegama
UnguNtabankul'uLangakazi

INkosi yakith'eNaleni
Eshawodwe nguChampion
UMhlathi kwezephephandaba
UMthente kaJama
Ohlab'usamila

Usekelwe yiNdlunkulu
NgeyakwaDlushiye
UMwelela kweliphesheya
UMzac'ozikhombamaNguni
Usejamile mame wapheshey'uBhejane
Woz'usize
Usicoshele leyo Nkuna kaNdaba

Indidandidane
Edid'izinsuku
Namhla okaNdaba
Eyakubuya phesheya
UZulu neNdlunkulu
Bebheke ngakusasa
Kant'iNkosi
Ifike ngayizolo

Indaba yenziwe nguTorlage

Kwabamhloph'abelungu
Ovul'imigoqo
Ivalwe ngamadod'amabili
Kuval'u-Otty uZulomhlophe
Beno-JJ Boshoff uMehlomane
Kwaze kwasa
AMakhosazana esebikelana
Iwuhlabe yawulawula
INkosazana uGretta
Egane kwaShamase
Yalala ingalele
EkaBhusha emaNdebeleni

INyathi kaJama 

Empondo zimakopela

Ibhansele ngoManyasa
Obezalwa nguMadwala
Lapha kwaDukuza
KwesikaShaka
UNdab'omuhle kakhulu

Onyembezi zophela ngaphakathi 

Mhla eyokhalela
Isizwe sakhe
EThekwini emaDilamini
Kwaze kwagxumagxuma
Umam'omhlophuMaNdlovu
Udadewabo ka-JJ Boshoff
Kwabamhloph'abelungu
Izul'elibhul'umlilo ngamazwi

Abanye bewubhula ngamahlahla

Ubaswe yinxokonxoko ngeyakwaMagenqe
Yini lena
Eyenzek'eThekwini?
Wabakhuzel'izimpukane zakho Ndaba

Izingqapheli zakukhiph'ephepheni

Ushishiliza kwelimahholo
Limhlabe limbhedule
UNzuza benoNhleko

EZikanekiswen

UGwajumbe noMazibuko

EZinyangeni zasoSuthu 

Seziyobabhule mhlahlo
Ndaba zibanuke

Ibhubes'elimthende likaNdaba

Elidlule lishishiliza

Phakathi kwezintaba ezimbili
KweliMasilo neliMasilwanyana
KwelaseFlayistata
Kuye kwagxumagxuma
UKlenyeklenye
Ezalwa kwaCebekhulu
'Ngalakithi lelo Bhubesi eMahhashini'
Belidilay'izintaba
KungezePitoli
Liphekezelwa nguMister Sondag
Igug'elihle likaKekana
Kade ehamb'ezibuka ngalo
Ebhek'eMamelodi
Udaxe wadaxa Mtaka Ndaba

Simumumu uvuka ntambama

Udaxabula uKuka wakh'ekuphekela

UMhlahlandlela ngowaMakhosi

NgowawoCetshwayo

NgowawoMpande
Onyawo zinhle MtakaNdaba
Ezingakhethi mabala
Ezigxobe lapho kungakaze
Kunyathele khona
EzawoYise noYisemkhulu
Ibhek'amaged'avuleka

NangakwaMahamba

Nowayengenapasi napasipothi
Simethuke eseseSwazini
Yakhethelwa zingane
NgezakwaLobamba
Zathi thatha Ndaba
Nanku umqamelo wakhe
Uyoziqamelela ngaw'eNaleni

UNompunyumpunywana*

INkunz'abayibambe

Ngandlebende yaphunyula
OYise beyivalela ngehlahla
Bethi Ndab'ungaluwel'uPhongolo
Uyodayisa ngezwe likaSenzangakhona
KwelakwaNgwane

INkunz'ekhwele phezu kwezintaba

ZaseMabane
Amabombo yawajikijel'eZitheni
UShabalala waxhaphazela isisu wazihhudela
Wabhal'ubunwayinwayi
Uyajabula mfundi weLanga
Wen'owaz'amang'asephepheni
UNdab'omuhle kakhulu*

 

Ohlasela ngothando

Lokwandisa abakaMthaniya
Abanye behlasela ngamaAK 47
Ngikuthanda uhlasela
Ngothando kwabakwaNgwane
Zanqundeka izikhali zaseNgwavuma

 

INkos'ethombel'ehlathini

Amany'aMakhosi
Ethombel'ezindlini
Ikhiph'izinkomo
Zehla ngohhologo
Zibheke kwaMshanelo

 

Kwagijim'uQholobana
Ezalw'emaNkwanyaneni
Wayobikel'uMzweni
UMzweni wazihudela
Kwamanz'ibheshu
Esehl'enyuka

Mfula kaNdab'ungenise kabi
Ngob'ungenise wenyuka
Eminy'imifula
Ingenis'ibhek'ezansi


Usibambana Nkunzi
Beyesaba eMbumbulu
Wambamb'uHlengwa qede
Kwephuk'uMkhonto kaShaka

Mgoq'ovalel'izinkomo zaseSusweni*
Athul'amaThembu
Angaz'asho lutho
Ukhulumis'uMkhwintshi
Esilevu simhlophe
Kwezinde zikaNyangantathu
Wamjika phansi koludumayo
Wavuka sesibomvana

UMhlob'omuhl'eNdlunkulu
UDokotela uBerker
Kwabamhloph'abelungu
UNogwaj'ozokhundlakhundla*
Esinye ngesokulala
Esinye ngesokwethamela

Indaba yenziwe nguMadondo
Othath'izinkomo zakaManqele
Wazidida nezeNkosi
Kube kazi madod'aseDumbe
Nithule nithini

Uvava lweNkunzi*
Yakithi kwaKhethomthandayo
Kayigweb'ichoma ngazo zombili

Shintsha!
UShintsh'ibhulakifesi
Walenz'idina
Dubula begagasa
Bethi liyahlohl'iTheku
Usikhiphi sabadala
Kuyakusala kungen'abasha


Inkungu eyembath'izintaba zakwaDayeni
Kwadidek'amadod'amadala
Nanamuhla lokhu asadidekile
Indaba yenziwe nguMalinga
Ezalwa kwaZondo
Uland'iNkunzi yakithi
KwaKhethomthandayo


Yafike yawafuz'amaxhiba
Kwavela nokwakufihliwe
Wadeda uMagayisa
INkosana abayibeka beyiphika
KwabakwaMvundlane


Ulotsholelwe ngehem'eMdletsheni
Kwalilizel'umam'uMaMthethwa
Wathi,'Li li li li! Yaze yangen'INkos'ekhaya'
UNdaba bambas'eyinyama
Lapha kwaKhiphunyawo
Wajika wayiqaqa
Wanukel'uMkhunjini
Ezalw'emaNdlovini


Umbambi weMpak'endala kwaDleka
Ingabe ihamba phansi nje
Ingumswenya yini
Impaka enkulu ngeyakwaBongumenzi
Eyeza ngehlombe eNdlunkulu
Yafike yaqathaka kithi eMkhontweni 

Zenabe kab'izintanga zakho Ndaba
Zenabele kwaYizenze
KwaNdwandwe kwaKhabengathandi
INkos'ebhala ngemvubu
Amany'aMakhos'ebhala ngepensela


Lagida!
Ligide liphindelela
Wambamb'uSigoma
Khona kwaNdwandwe
Ekhakonyoko koHlokolo
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabi ndaba zalutho
Walobola wazilanda
Khona kwaSitholana


Washishiliza ngoNdwandwe
UHomu kwabaseNgwanenja
Wayikhipha eyomnyatheliso
Ugadle ngenduku yombangandlala
Ngob'ugadle ngoMntwana uSibuko
BenoNzuza

Sangom'esibhula
Umhlahlo ngomthndazo
Sezehlulekil'ezemiyeko
Iphakule naleyo ungayesabi
Inkulu ngeyakwenu nguLangakazi


IZul'elidume phakathi
Kwezintab'ezimbili
Phakathi kweSigwegwe noLangakazi
Umbani lawuhlaba ezintabeni zakoMbuzi
Lamudl'uMafehla
Ezalwa kwaKhambule
Umsizi waphumela kuVovo
Ezalw'emaNseleni
Baphuma baphatheka


Sekuyakujabul'umfazi wakoNoziyingili
Oyakubona lelo thambo likaMndindili
UMhamb'esakh'amanxiwa
INkunz'ejam'okhalwen'olude
KuMavumengwana
Zanyamalal'ezikaSitshulu
Ezalwa kwaButhelezi
Yajama phezu kweNkuzana
Zanyamalala ezikaKali benoGelegele
Athule nje amadod'akwaSithole
Kawaz'asho lutho


Imbenembena inkulu inkabi
NgekaBhush'obukhali
Iyeke C J Mthethwa !
Isikhulile!
Kayisavum'ukuy'ejokeni
Iyakunqamula amazinyo
Bayigqogqe ngezikeyi yaze yavuma


Inyon'abayibize ngephuphu
Ekusen'Ondini
Ntambama yandiza qede
Yanqamul'amajoka
Zasal'iZikhulu zikaHulumeni wakwaZulu
Sezibhekis'amakhanda phansi
Bath'uthekwan'uphezu kwendl'Ondini
Uhlolizul'ukuduma
Kalisadumi eNkalakuthaba
Liyamjabhis'uSotshwebhu
UShifu Wiphu
Ezalwa kwaChonco
Ngananti ihansi elidala
Lakithi eMfangibhekile
Lihehez'izindaba liyabaxabanisa


Ikhowe ebelizakuqhibukela u-P.W.Botha
Kaliqhibulanga uHansmeyer
Kith'Ondini
Ukhulumis'uBadenhosrt MtakaNdaba
EziMantshini kwaNongoma
Kwaye kwancibilik'umkhaba


INkosana kaBhush'obukhali
Abayibeka beyibangisa kwezikaDlothovu
Ngocwecwe oluncane nje lwensipho
Lugez'ibandla Ondini
Alwaze lwaphelela ezandleni

Isihluthu umabhula imbawula
INkwaz'emaphikwamhlophe kaBhusha
Ekwakwe ngamadoda Ondini
Ningayithinti lelyo nyoni ngeyezulu
Mhla nayithinta kozamazama
ITheku nolwandle


UDokotela uMfuphi
Inyanga eselapha
Iphikiswa kwezephapha
NgetshelikaFezela
Abaliginqele kwaNodwengu
Lafike laminyana


Untaba zimbili zakhelene
Zintula ngisho ukuxhawulana
Indidakubhalwa
Incwadi ebhalwe nguR.R.Mbongwa
Wayifunda maqede wamyukubala
UHansmeyer kithi kwaNongoma


Ngenganekwan'abayitheth'emini ePitoli
Babefak'izint'ekhanda
Ngoba besaba ukumila izimpondo
Wonakalelwe uKoorhnorf
Lapha kumaBhunu
Ufike kith'Ondini ekhala lide
Wafike walihlephula uMtakaBhush'obukhali

Zawel'iMbekemuzi
ZaweliMfolozi
Zazibhee kuTyson Dlamini eJozini
Zembulek'izinqe
KwabaseMdletsheni


Mfula kaNdaba
Ogobhozekhanda kuMathanzima*
Amaxhosa onke esula izimpandla
Athi'Khini!Mfondini! Kuyanetha!'
Kanti kugobhoz'uMageba


UKhozi lwakith kwaGqikazi
Olugibel'iNkonjane yabelungu
Lwathi qathatha eGazankulu
Nani maGazankulu
Niyizwil'ekaBhushobukhali
IBhubesi ukubingelela
Elinye ngomjojantaba
Zazamazama zonke izintaba zamaGaza


Wabaleka uMhlonishwa
UShifu Gumede wabhangazela
Wanqamula ngaseTshaneni
Uthe eseTshaneni
Wawajika amabombo
Wawabhekisa kithi Ondini


Ugcwalelwe kabi Mageba
Ugcwalelwe ngumfula eGazankulu
Wadondolozela ngeShangan uGasa
Ngisho amaGazankulu ayibonile le ndaba


Umlabalala abawubhale phansi
KwaNoziyingili eManguza
Wehlulekile uShifu uMzimba Tembe
ukuwudlala
Esaba ukugcwala kweNgwavuma
Yacwila itheni tawuzeni dolazi


Isalukazi sangithunuka idolo
Sabhibha isilonda
Sehlula ababholofethi
Wehlulekile uMzamo ezalwa kwaZulu
Wehlulekile uZondo uMalinga kwaDayeni
Kwaye kwehluleka uXaba uMtshebhe
Ngale koPhongolo


Yingqophamlando yakithi kwaNodwengu*
Ewuqophe qede oMngotho noTasi
Benwaya izimpandla ngicikicane
Bathi,'Hhi-i'
Asiyivumi le ndaba


Yimfohlamaguma ngeyakithi*
KwaKhethomthandayo
Iwafohle eMaritzburg
Zajabha izihlwele
Uhalahala bemloyisa
Bethi ngeke
Igide kwaKhethomthandayo
Yagcagca kithi
Ondini olumahlikihlikana


Ngonyaka kunonyaka
Usuhlasele ngothando
Phesheya koMzimvubu


Sibone ngoThabo Mbeki
BenoJacob Zuma
Ukuthi bazobhula amazolo
Omuntu omuhle oza emva kwabo
Utwayi olumile abakwaMchiza
Sebeyathe bayalwenwaya luyavumbuka
Sebelwenwaye lwaze lwawohloka
Umanda wehlule abaphalazisi
Ziwele uMzimkhulu
Ziwuphindelela ezikaMthaniya
Zivusa emidala imizila


Ubuhle benziwe nguMshengu Shabalala
kwezomculo
Wanikela ngengwe emabalamdaka
Ezinye izingwe
Zimabalamnyama namhlophe
Halala Mshengu
Indlela enhle kweliphesheya


Unukisele uBheki
Evuna uGqozo ngepuleti laseNdlunkulu
Sasuka isibhicongo eBhisho
Baphela abantu
Ngumlilo osuke isiqubula
Awukhwezelwanga ngazikhuni
Ukhwezelwe ngemvula yezinyembezi


Ziphume enduneni uCebekhulu
Ezalwa nguNhlayenza
Wakhwezelwa yinduna uJackonia
Ezalwa kwaNtshangase
Ngenkukhu emnyama


Wakhwezelwa nguJerry
Ezalwa nguGodongwana
KwaMthenjana eNhlophenkulu
Ngenkukhu emnyama


Washa uThulani eBhethani
Ezalwa nguSijungujungu kwabakaMawu
Wathathela waya kuMntwana
wakwaMandlakazi
Wafike wamhlanguza wachithiza


Labubula iBhubesi
Lakithi kwaKhethomthandayo
EPrinces Magogo Stadium kwMashu
Lawathela amathonsi esilimela
Zancibilika izinyembezi zikaReggie
Ezalwa kwaHadebe
Obevale ngomgoqo
Ethi iSil ngeke siwugubhe kwaMashu
Sawugubha qede kwajabha
Ngisho ozwe ngephepha


Wagagamela Magagamela
Ugagamele uNgqongqoshe
Wezemfundo namasiko
KuHulumeni wakwaZulu
UMister L.P.H.M. Mtshali


Wadideka wathuma
UMntwana waseNkombabantu
Wathi:'Hamba Mageba uyongishwelezela
Ukukhuluma ngokwakwenu endlini'
Wafika wamhlanguza wamchithiza


Ukuhamba koniwe ngu-J.K. Dladla
Wenqolobane yamagugu akwaZulu
Ayidibhanga ekaMageba eSandlwana
Kwafika late isipeshini
Ummese obukhali
Ongakhethi ukuphakula
Ophakula ngisho
ABantwana baMakhosazana
USipho UMdoda
Ezalwa kwaShamase
Nanamuhlanje uyantshilantshila


Umlilo othathe ubuhanguhangu
Osuke phezulu eTable Mountain
KwelaseKapa
Yajuluka yabomvu impandla kuDe Klerk
Kwabamhlophe abelungu
Untaba zimbili zakhelene
Zintula ukuxhawulana


Doneyishini inkomo ezingenabelusi
Usehlafune uBhengani wasutha
Wazeakha isitezi kubo eMlazi
Zalamba iziTshudeni
Waphela Silo Zilomo zakho
Zinyathele idwala elibushelelezi
LaseNdlunkulu linethombonkala
Zashelela Nkomo ezondwa Zilomo


Seveni Kilos
Yaphela inyama
YoThisha bakusasa kwaGqikazi
NguNdlovu ezalwa nguZihlahla


Sandla sinenkwantshu
Asivumanga ukuxhawula
KuMadiba kwabaseKoloni
Umlilo ubaswe nguWini
Egane uMandela


Ushaye ezihlweleni MtakaBhusha
Igazi laphuma ku-UDF
Zasha izikhotha
E-Orlando,Alberton,Thokoza,Thembisa
Kwaye kwasha nesikhulu
E-Alexezander Soweto
Bathinte amalakazane
Akho Ngonyama ayabatinyela

Usehlafune uMhlongo
EGamalakhe eZingolweni
Wasutha waze wabhodla umbobo
Waze wanukela uNganencane
Ezalwa kwaMzobe eGreytown
ENhlalakahle


Mgqomo kadoti uMasipala
Uncwadi zaphuma ubuhlaphalala
Zadida uMpanza uMgubevu
UThabekhulu eTown Board waNongoma


Uhleze ebopha abantu
Bephuza bedayisa nje
Bayamehlula ogwaz'phepha
Bezithuthela emgqonyeni
Ziyeke lezo ncwadi
Ziyakunibangela umkhuhlane


Isikhukhukazi esimatshweletshwele
Esidle ngokufukamela
Ngoba sifukamele uXaba
Lapha kwaBhekuzulu
Kwaze kwajabha uMfundisikazi
Webandla lakhe


Asha amadam'anamanzi
Zacima izibani
Zanqamuka izindaba
Wena weContralesa
Uyoyizwa ngani eyomhohozo


Uzunge lwenziwe nguNdamase kwabakaFaku
Lwenziwa ngu-F.W.De Klerk kwabakaPewula
Bathi uMageba akavimbe
Ngesibhakela njengebhoksa
Abe-ANC bavimbe nge-AK 47
Wathi kungabhubha leli likaMpande
Ngeke nikubone lokho
Amabombo ngingawabhekisa kithiOndini

Sidikadika somkhulu umkhoma kaJama
Fokwata kayize nebele layo
Hikihiki nyama
Bathi beyidla beyidla oMsibi kubalimi
Babeyithentesa bathiibimhlanla mncane
Kasilazi iznyo likaMsibi ehleka
Sambona ehleka
Edleka
Edla iqatha laseNdlunkulu


Isimenyezwana sikaNdaba*
Esimenyezwe nguMkhwanazi kuBalimi
Ikhalane elimile eshobeni leNgonyama
Selihlula noma umuntu ethi
Uyaligcoba ngoshibhoshi


Thatha isitokwe soqwali
Ukhunge isaka
Uninde ushibhoshi
Uligcobe lizakuwohloka


Isimenyezwane sikaNdaba*
Esimenyezelwa futhi
Namuhla simenyezwa nguThishomkhulu
UMacingwane kwaDinuzulu


Kwathi uThishomkhulu
UNgobese kwaMshanelo
Wema phezu kwetshe wabukela
Wathi yini lena
Eyenzeka kwaGqikazi
Amabutho omdabu kawasadli
Sekudla awesonto kaNkulunkulu


ULwandle lwakithi KwaZulu
Oluqubuke maqede
Lwasibekela zonke izintaba zase-Afrika
Umweli wemifula ongabuzi zibuko
Abanye abaweli
Behamba bebuza amazibuko


Uwel'iZambezi uMtakaNdaba
Kazabuza zibuko
Wawel'uBhalule uMtakaNdaba
Akaz'abuza zibuko
Wawel'uMzibomvu uMtakaNdba
Akaz'abuza zibuko

UNdaba ongene ngodumo kwelaseYuganda
Wangena ngodumo kwelaseGana
Useqa mgoqo
Bewuvale ntambama
Ilanga liyakushona
Wawuvalwe nguDokotela F.T.Mdlalose
KuHulumeni wakwaKwaZulu-Natal
Bethi okaNdaba angalubeki kwelaseGana


Kwathi lapho ehamba khona
Kwasala kunyakaza izibilini zamadoda
Izizwe zonke uMtakaNdaba
Ziyamemukela
Zithi kagadli ngampi
Kagadli ngazikhali
Ugadla ngenduku yoxolo


IBhubesi likaNdaba*
Elibubule phakath'ePhalamende
ESouth Carolina
KwelaseMelika
Nanamuhla kalokhu
Umbhongo walo usezwakala


INkanyezi yakithi
KwaKhangelamankengane
Ekhanyisal'amazwe
AseMpumalanga
Yaze yakhanyisela nawaseNtshonalanga


ISilo sikaNdaba
Esimayikayika ngokuzihlabanela
Ngoba sidl'umhlanganiso
Khona lapha
Ongoye Yunivesithi
Ngequ zobuDokotela
Akwabindaba zalutho


Sadl'umhlanganiso
E-New Port Yunivesithi
Ngeziqu zoShansela
Akwab'indaba zalutho
Sadl'umhlanganiso
Ngeziqu zobuDokotela
Khona eCoca College
KwelaseMelika
Akwab'indaba zalutho
Sadl'umhlanganiso
Ngeziqu zobuShansela
Khona lapha
E-ML Sultan eThekwini
Akwab'indaba zalutho
Sabuye sadl'umhlanganiso
Nge-People's Card
Khona kuPeople's Bank


Umbungubungu!
INhlwathi kaNdaba
Ebuthise phezulu
Entabeni kwaNongoma
Kwath'osekudeni noseduzane
Akaz'alibon'ikhanda layo
Yadl'ezawo-De Wet Nel
Kwabamhloph'abelungu
Yadl'ezawo-Torlage
Kwabamhloph'abelungu

UNdaba owehle njengonyazi
Phakathi kwezigod'ezimbili
EsakwaDabhazi nesaseMaye
Wahamba uSandanezwe
Ezalw'eMambatheni
Wamqumba phansi koludumayo
Akwab'indaba zalutho

UMthandi wokuthula
Kanye noxolo
Uthande uMlaba benoHadebe
Ngokuleth'uxolo
Khona lapha eMpumalanga
Wathanda uC.J.Mthethwa benoJ.Z. Zuma
Ngokuleth'uxolo kwelakithi KwaZulu -Natal
Ingwe emabalabala
Engakhethi mabala
Onk'amabala ayo
Ewakhotha ngokuwanakelela
Akusekho Mxhosa
Akusekho Msuthu
Kwelakithi KwaZulu

INdlondlo kaNdaba
Ethe indlondlobala
Bayibalekela abasezitheni nabasemakhaya
Umhlanganisi wezizwe
Ezazingakwazi ukuhlangana
Uhlanganise aBaThembu kanye noZulu
Wahlanganisa abaHuruntsi kanye noZulu
Iziwe zonke ziyivum'ingoma
Yabanye kwaKhangekamankengane


Bayede!
Wena weNdlovu!
Silo saMakhosi
Akith'oHlangeni!


Source: http//bit.ly/2ta27cc...accessed 14 July 2017

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Thembeka | Reply 07.08.2017 21.34

cela ningitshela imvelaphi yezithakazelo

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD