Amangwe namaHlubi

13. Sep, 2014
Amangwe namaHlubi
AMANGWE NAMAHLUBI
UPhuthini wabamba elikhulu iqhaza ekutshaleni ubuhlobo nobungani bokuganiselana phakathi kwalezi zizwe. Besesikushilo ukuthi uPhuthini wayenguninalume kaLangalibalele. AMangwe namaHlubi ayeba umfelandawonye ezintweni eziningi ezaziwathinta ngokufanayo ezikhathini ezahlukahlukene. Lezi zizwe zazelekelelana nangezikhathi zezimpi. UColenso uthi isizwe sikaPhuthini sasiluthola usizo lukaLangalibalele umasiludinga. Ubukhosi baMahlubi naMangwe bakhula banamandla okwehlula izizwana ezazikhona. Umlando wesizwe saMangwe uncike kakhulu emlandweni wesizwe samaHlubi futhi zombili lezi zizwe zazizimele kungekhoesikhonze kwesinye.
UColenso (1874:2) uyakugcizelela ukuthi uPhuthini noLangalibalele balishiya kanyekanye izwe lakwaZulu bawelela esilungwini eNatali. Ukubaleka kwabo kwaZulu kwadalwa uvalo lokwesabela impilo yabo. ULangalibalele Hadebe wayedunyazwe ukubulawa komfowabo uDlomo owabe eyinkosi. UPhuthini wamangazo zombili izinyawo ekuqinisekisa ukuthi ubukhosi bamaHlubi buthathwa uLangalibalele. Imbangela ngqangi yokubaleka kwabo kwaba yilapho inkosi uMpande ethumela amabutho ngenhloso yokubulala uPhuthini bese bedla zonke izinkomo zikaPhuthini kwazise wayenenyonikayiphumuli.
Amabutho azidla zonke njengokusho kwenkosi uMpande aze adla nezamaHlubi. Lokhu kwaba ngaphezu kwamandla kuLangalibalele. Lesi senzo senza ukuba uPhuthini noLangalibalele babalekele ezintabeni, bahlala khona eside isikhathi. Ngesikhathi somkhosi wokweshwama, uMpande wathumela amanye amabutho ayeholwa induna uDangazela, eyafika kubo yabahlasela babaleka baze bawela uThukela bangena kwelaseNatali. Induna uDangazela wabulawa uMpande ngoba ehlulekile ukunqoba lamakhosi.
UPhuthini noLangalibalele banqoba okwesikhashana kodwa babelokhu benokwesaba ukuthi bangahlaselwa noma nini, baphoqwe ukuba babengaphansi kobukhosi bukaMpande. Kuthiwa uLangalibalele noPhuthini nabantu babo bawela umfula iBhafalo.

UKUZINZA KWAMANGWE NAMAHLUBI ENATALI
AMangwe namaHlubi angena eNatali ngowe-1848 ngesikhathi sokubusa kwenkosi uMpande afike akha azinza. Basebenzakanzima belima futhi befuyile nanxa izinkomo zabo zase zinciphile njengoba bese sike saphawula. Ukudla kwagcwala izinqolobane imihlambi yabulala inyoka emzileni. Ngeminyaka ye-1879 lezizizwe zabe sezinengcebo. UColenso uthi kwakungekhona okokuqala ukufika kwalezi zizwe eNatali, eziningi zazisuswe izimpi zenkosi uShaka zeMfecane.
Lezi zizwe zasebenza kakhulu ngendlela eyadala umona kwabaMhlophe base besungula intela yezindlu. Inhloso yentela kwaba ukubalezizizwe ziphucwe ingcebo yazo. Lentela yayisho ukuthi iqhugwane neqhugwane kumele likhokhelwe isamba esithile ngobukhona balo. AbaMhlophe noHulumeni babenganqeni ukuthumela izikhonzi ebukhosini bezizwe ezimpisholo bafune imihlambi yezinkomo ngenkani.
Kwenye inkathi babethathelwa izinkomo ngoba kuthiwa bajeziselwa ukungayikhokhi intela.Zaze zaphela izinkomo kwabanye, uLangalibalele wala waphetha ukuthumela imihlambi yezinkomo, imali nezibhamu kuHulumeni. Umoya wokuphikisa ingcindezelo wagcina ngokuqubula umbhikisho kaLangalibalele ngonyaka we-1889.Isizwe sikaPhuthini sathelwa amachaphazelo ngenxa yokuthi lezi zizwe zazakhelene kakhulu futhi bengamadlelandawonye.Impi yabamhlophe yahlasela zombili lezi zizwe yadla zonke izinkomo, yaduna abantu, yathungela amaqhugwane ngomlilo kwaduma isililo kuzo zonke izinkalo. AMangwe namaHlubi ahlakazeka agcwala izinkalo zonke.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Luvuyo | Reply 21.08.2017 17.46

Ingabe uMazibuko lo onguMazaleni benoMbingelelwa bona baqhamuka kanjan?

Homba | Reply 05.06.2017 22.57

Ngifuna ukwazi ukuthi amangwe akwaxhosa namangwe kamazibuko kunga yinto eyodwa na?

Lerato Kasa | Reply 13.05.2016 11.38

Mazibuko are the integral part of the Hlubi nation all the attempts to disorganise them will fail as time goes on. All what is written here is highly distorted.

LOYISO MJWARA | Reply 30.03.2016 15.53

Ngifuna ukwazi uba thina singo Jwara,Mnangwe,Mbelu sidabuka kephi kahle kahle ngoba asazi noma singamazulu noma singama Xhosa yini

jabulani | Reply 09.11.2015 11.21

uma ungumZulu lomlando ungakuhlaba umxhwele

elliot phetha | Reply 28.10.2014 16.17

ngifuna ukwazi ngomlando wakaPHETHA nokuthi sihlobene kanjani noNGCOLOSI , NGWANE , LAMULA , DLABAZANE ETC. ngiyatholakala kufacebook, twitter , nange EMAIL elliotphetha@gmail.com

Cingiswa Mtabati | Reply 16.09.2014 21.34

Yiqiniso ke leli

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD