Umtapo wesiZulu

IZAGA ZESIZULU

ISAGA

INCAZELO

Abantu abayi ngandawonye bengemanzi

 

Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa.

Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo

 

Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.

Akukho thusi lathetha lilodwa

Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga.

Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba

Uma uzwise omunye umuntu ubuhlungu noma umbulale, ngeke ukuthole ukuphumula abakubo nabangani bakhe bazomphindiselela.

Akuqhude lasindwa umzwezwe

Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.

Akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongolo

Abantu abaphumeleli kanyekanye.

Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe

Izinto ezinhle ziya kwabangazidingi noma kwabangakwazi ukuzisebenzisa ngendlela okuyiyo.

Ayikho inkomo yobuthongo

Impumelelo iyasetshenzelwa.

Bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele

Benza sengathi bayezwana futhi akukho okungangena phakathi kwabo kanti bahubhuza amanga

.

Enethunga kayisengeli phansi

Umnini wento akahlupheki ikhona.

Engakhali ifela embelekweni

Uma ungazibiki, ukhulume ngenkinga yakho ngeke ubonakale futhi ngeke uzwakale.

Ibhizela labulala indlovu

Umuntu uyalinyazwa nayinto yena athi ayilutho.

Ikhiwane elihle ligcwala izibungu

Into enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi.

Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakubo

Ilowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo.

Imiphanda ibulawa izakhelani

Abantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu.

Impi isesendeni

Kuxabele abantu abazalanayo, bandoda nye.

Induku enhle igawulwa ezizweni

Intombi noma umakoti omuhle umthola kude noma ekuhambeni.

Ingwe idla ngamabala

Umuntu uzenza yena ukuthi athandeke ngezenzo nangemisebenzi yakhe

.

Inja yawaqeda ngolimi

Kancane kancane koze kulunge.

Inkomo ingazala umuntu

Ngeke kwenzeke lokho.

Inkonjane iwele enkundleni

Umuntu oliqili ubhajwe ebuqilini bakhe.

Inkonjane yakhela ngodaka

Umuntu owenza okuhle kumele abekezele ngisho kunzima angalilahli ithemba.

Intendele ibindwe isidwa

Ukuhlakanipha kuphelele ezeni.

Intendele iwel'enkundleni

Inhlanhla izizele.

Into yomuntu umhluzi wempisi

Ungabothembela entweni yomuntu noma yokwebolekwa.

Inxeba lendoda alihlekwa

Ungabomhleka umuntu uma esenkingeni noma evelelwa okubi ngoba kusasa kungawe.

Iqaqa alizizwa ukunuka

Umuntu akasiboni isici noma ububi bakhe.

Isalakutshelwa sibona ngomopho

Umuntu ongalaleli iziyalo, noma ekhuzwa ubona ngomphumela omubi noma oyingozi.

Isilo siyawafinyeza amazipho

Umuntu onamandla noma ohlakaniphile ngeke umthole ehamba ezikhukhumeza ngalawomandla nenhlakanipho yakhe.

Kazi iyozala nkomoni

Kazi kuyokwenzakalani noma umphumela uyoba njani.

Kubambene ingwe nengonyama

Kuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.

Lapho kukhona isidumbu ilapho kukhona amanqe

Uma umuntu esenkingeni ilapho abantu abasizakala khona ngaye

.

Libheke uligcine

Osongela omunye ngokumbulala.

Lixhoshwa libhekile

Iphutha lenzeka noma uqaphele.

Nalapho kungekho qhude kuyasa

akusho ukuthi lowo ozigqajayo uma eke wahamba kokwenziwayo kuyokuma izinto, kuyohamba kahle ngisho engasekho.

Siyoze sihlangane okhalweni lwezimpungushe

 

Usongo, siyoze sitholane la esiyodelisana khona, ngokulwa imvamisa.

Sobohla Manyosi

Uyophela umbuso.

Ukhamba lufuze imbiza

Ingane ifuze umzali wayo.

Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa

Umuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.

Umkhumiso usulingene izintondolo

Okusele sekulingene abanikazi bakho.

Umthente uhlaba usamila

Isimilo noma ithalente lomuntu livela esesemncane.

Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze

Ungazifaki enkingeni kungenasidingo nasisombululo.

Ungayishayi ingede ngoju

Uma wenzelwe okuhle kumele ubonge.

Usifumbu ubona uqhaqhazela

Ubona isici somunye kodwa nawe ube unesakho.

Yinkukhu nempaka

Ubutha obukhulu lapho abantu bezondelana ukubulalana.

Yimpi yakwamabon'abulawe

Umuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.

Izisho sesiZulu

Ukubeka icala

Ukumangalela umuntu.

Ukubeka inkunzi

Ukuphawula inkunzi.

Ukubhodlela emswanini

Ukukhala emva kwendaba.

Ukubhongela emswanini

Ukukhala emva kwendaba.

Ukubophela amanqina enyathi

Ukwakhela uzungu.

Ukubukana ngeziqu zamehlo

Ukungezwani.

Ukubulala inyoka

Izinto noma abantu abaningi.

Ukubuya inhlazane

Ukubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.

Ukubuya nembande yesikhova

Ukuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama.

Ukucela induku

Ukwedelela okudala impi.

Ukuchathazelwa kwelengane

Ukuxoxelwa izindaba ezingandile.

Ukuchitha kwenkabi

Ukumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.

Ukuchunywa imfuyo

Ukwandelwa imfuyo.

Ukucupha uchuku

Ukwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.

Ukudla impundu

Ukuba umuntu okhohlwayo.

Ukudla ubhedu

Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.

Ukudla udaka

Ukuhlupheka.

Ukudukuza oswini

Ukungabi namqondo, udidekile.

Ukufaka kwenkomo

ukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.

Ukufaka Umunwe esweni

Ukwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.

Ukufinya ngolimi njengenkomo

Ukuhlupheka.

Ukugaqela eziko njengengane

Ukuzisondeza engozini.

Ukugodla ubisi

Ukungehlisi ubisi kwenkomazi.

Ukuguda inkomo

Ukusenga inkomo engasenankonyane.

Ukugxaza amanzi njengencuba

Ukuhlupheka, ukuba mpofu.

Ukuhlaba usentu

Ukuqhwitha umhlabathi.

Ukuhlahla inhloko

Ukuklabela ukhanda lwenkomo.

Ukuhlala phezu kwezikhali

Ukuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.

Ukuhlamba imikhonto

Ukuhlaba izinkomo emva kwempi.

Ukuhloba kobisi

Ukuvuthwa kobisi.

Ukuhosha umongulo

Ukusenga izimfihlo.

Ukuhudula izikhumba

Ukuhona

Ukujikela eshobeni

Ukungenela into lapho ingenangozi ngakhona.

Ukukhipha inhlazane

Ukuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.

Ukukhiphela inkonyane

Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.

Ukukhunga umntwana

Ukupha umntwana izipho.

Ukukhwela phezu kwendlu njengenja

Ukwedelela abadala kunawe.

Ukulala ngenkomo

Ukuzivikela.

Ukulala ngophondo

Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.

Ukulandela amabheka

Ukufuza ekhabonina.

Ukuma ngenkomo

Ukuma ubambelele ehawini.

Ukumisa amanhlakomuzi

Ukulala ubheke phezulu umise amadolo.

Ukuncelisa amawele

Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.

Ukuncelisa umbele ofile

Ukukhohlisa.

Ukunyathela ngabantwana

Ukuba nezitho ezinhle.

Ukuphehla uzuthu

Ukusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.

Ukupheka inyama ngomhluzi wenye

Ukuhlaba njalo.

Ukuphonsa kwenkunzi

Ukuhlaba kwayo lapho ilwa.

Ukuphuma amathambo

Ukukhumuka kwamazinyo obungane.

Ukuqhuba intwala ngewisa

Ukwedelela.

Ukuqhuma abathakathi

Ukuvela kwamazinyo enganeni.

Ukusenga inkomo nenkonyane

Ukungabi nasimilo.

Ukusenga ezimithi

Ukukhuluma amanga.

Ukusengela ophondweni

Ukonela umuntu into yakhe.

Ukusengela umuntu esigujini

Ukulutha ufake enkathazweni.

Ukushaya utshani

Ukuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.

Ukushisela uphondo

Ukususa uthuthuva.

Ukusongela inkomo ingakahlatshwa

Ukukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.

Ukuthola isisu

Ukukhulelwa.

Ukuthola umntwana

Ukubeletha.

Ukuthwala ilunda

Ukuzazi.

Ukuzalela phansi

Ukushonelwa abantwana.

Ukuzichoma kumalunda

Ukuzithintela, uzithele enkingeni.

Ukuzizala

Ukuzala umntwana ofana nawe.

Ukweqa izinyawo zenkosi

Ukuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.

Ukweqela inkomo

Ukuvimba inkomo uyikhalime.

Amagama amqondofana kanye nezinyanga zonyaka

Amagama Amqondofana

Amagama amqondofana angamagama anikeza umqondo ofanayo, noma anencazelo efanayo, asho into eyodwa.

Izinyanga Zonyaka

Izinyanga zonyaka ngezansi zibhalwe ngendlela esijwayele ukuzibiza ngayo ngolimi lwesiZulu nangesiZulu soqobo.

 

amanzi amadambi

casuka dinwa

hlomula zuza

igceke ibala

igwala ivaka

ikhala impumulo

indlela inyathuko

indlu inkatheko

indoda injeza

inja ingcanga

iso iqaphelo

isu icebo

phuza natha

ubhozo uqukula

ukudla ukumaya

ukuhlangana ukunqwamana

umbani umphazimo

umfana umkhapheyana

vimba nqanda

uvalo itwetwe

 

Inyanga

NgesiZulu

Januwari (January)

Masingana

Febhuwari (February)

Nhlolanja

Mashi (March)

Ndasa

Eph'reli (April)

Mbasa

Meyi (May)

Nhlaba

Juni (June)

Nhlangulana

Julayi (July)

Ntulikazi

Agasti (August)

Ncwaba

Seph'themba (September)

Mandulo

Ok'thoba (October)

Mfumfu

Novemba (November)

Lwezi

Disemba (December)

Zibandlela

 

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

MAHLULI NCUBE | Reply 21.09.2017 00.31

yimuphi umahluko phakathi kwezaga nezisho

Sibongiseni | Reply 19.09.2017 08.59

kusho ukuthini ukushaywa umhlaba??

Prince | Reply 11.09.2017 13.15

yini umthakathi?

Makhosi Buthelezi 13.09.2017 07.28

umkhunkuli

sphe | Reply 25.08.2017 13.41

yin umsebenzi wesaga nesisho

Ntokozo mpungose | Reply 24.08.2017 17.59

Indlu yenja ngesizulu ibizwa ngani

Igoqo - indlu yezingulube

Inja ke ?

buyi | Reply 24.08.2017 10.38

Yin Amagama amqondofana hhayi ncimishi

Futhi | Reply 22.08.2017 11.58

ngicela ukubuza yini umsebenzi wesaga kanye nowesisho

Mr. M 23.08.2017 22.03

Phela sinazo nje ngenhloso yokunothisa ulimi kanti futhi zikhona ngenhloso yokugcizelela. Into eshiwo ngesaga noma ngesisho izwakala inesigqi futh iyahlonipheka

Buyi | Reply 22.08.2017 11.14

Yini umntwana wehashi?

See all comments

| Reply

Latest comments

24.09 | 12:44

I wanna if there is any clan name called mgwena

...
21.09 | 00:31

yimuphi umahluko phakathi kwezaga nezisho

...
19.09 | 23:15

Kindly send me more or any information in detail about my surname Manyathela

...
19.09 | 12:16

Ngicela ningiphe izibongo zakwa Twala nemvelaphi yazo

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD