Ezinyathweleni zokhokho baMangwe

Ngabe Avelaphi AMangwe?

AbakwaMazibuko bangaBaMbo Nguni, bayinzalo kaNtsele njengabantu bakwaZwane. Bazibiza ngenkosi yabo uMangweni, yingakho baziwa ngokuthi bangaMangwe. Umlando uveza ukuthi abakwaMazibuko bahlobene eduze nabakwaZwane futhi kufanele ngabe abaganiselani ngoba ngokomlando bangabandawonye. Kunenkolelo yokuthi isibongo sakwaMazibuko saqhamuka ngemuva kwesiga sokulalana kwezingane zandawonye. Abaningi nokho bakwaMazibuko bayakuphika lokhu. Umlando wezibongo eziningi nokho uveza ukuthi kwakuyisiga esivamile lesi, futhi umphumela wawuvame ukuba wukuvela kwezibongo ezintsha emuva kwesiga leso.

Umlando wokuzalana kwamakhosi esizwe sakwaMazibuko uyaphenyeka kuze kufike

·          kuNtsele, owazala uMafu,

·          yena owazala uNzima,

·          owazala uLanga,

·          owazala uMzila.

·          owazala uNkobeni;

·          owaba namadodana amabili uMashoba noMabuza.

·          UMashoba wazala uShoba noPhuthini.

·          UMabuza wazala uKhondlo.

 

AbakwaMazibuko babehlala eNgcaka endaweni engalapho osekuseVryheid manje, ngeminyaka ye-1800. Abadala bakwaMazibuko bathi bona kuleyo ndawo basuswa ngukuthi base beqhelukiswa, sekufanele kwakhe uMkabayi kaJama lapha okunguye okuthiwa wetha yonke leyo ndawo igama elithi kuseBaqulusini. Kukhona abathi uMashoba wayakhe eNquthu lapho basuswa khona impi yenkosi uShaka ngesikhathi seMfecane ngowe-1820, babaleka badonsa njalo baze bawela uThukela bafika eMangweni, bakha.

 

EMangweni indawo ephansi kwezintaba zoKhahlamba, inkosi uPhuthini ayiqamba ngegama lenkosi endala uMangweni. Isizwe naso sabizwa ngegama lenkosi uMangweni kwathiwa aMangwe. AMangwe ahlukene kabili kukhona asePhasiwe bese kuba khona naseSandlwana. Kumanje kunenkosi yakwaZwane eyakhe khona eMangweni ngoba bezazi ukuthi bangaMangwe nabo. Abadala bakwaMazibuko bathi ubukhosi bukaPhuthini obafika eMangweni. UPhuthini wabe enomuzi phansi kwentaba iPhasiwe. Sengathi inkosi uPhuthini nguyena othanda ukugqama kakhudlwana emlandweni wamakhosi esibongo sakwaMazibuko.

Ziningi izindawo uPhuthini ahlala kuzo, walihamba kakhulu izwe elihlola futhi ebalekela izimpi zenkosi uShaka. Lokho kwakwenzeka kakhulu ngesikhathi inkosi uShaka ihlasela futhi inqoba ngenhloso yokwakha isizwe esikhulu samaZulu.Bukhona nobufakazi bokuthi kwaqhubeka lokhu nasemuva kokukhothama kweLembe sekubusa amakhosi oDingane noMpande. Kuthiwa uPhuthini esezohamba wavalelisa kumfowabo uKhondlo, owabe esemnika umphako wendlela owawuyinkunzi yenkomo egama layo kwakunguGwagwagwilika.

Inkosi uPhuthini waba nomlando wokuba nyamanambana emakhosini akwaZulu ngoba wayengomunye walabo ababe nenyoni kayiphumuli, eyayithandwa kakhulu ebukhosini bakwaZulu. Kuthiwa inkosi uShaka wayeseke wazama kaningana ukumephuca lezinkomo ngaphambi kokukhothama ngowe-1828. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba isikhathisokubusa kwenkosi uDingane ngowe-1830, yena ongachithanga sikhathi, owavele wayihlasela inkosi uPhuthini. UGwagwalagwilika wamhola njalo uPhuthini emphephisa emabuthweni amakhosi akwaZulu, uShaka, noDingane noMpande. Inkosi uPhuthini yakhothama ngonyaka we-1860 khona eMangweni. Idlinza layo likhona phansikwentaba iPhasiwe.

A section of a 1885 map of South Africa showing geographical details of Zululand and Natal

In the footsteps of our forefathers

 

1.The Uphongolo Region 1700-1830 :

The period between 1700 and 1750 in South East Africa (North Nguniland, now called KwaZulu Natal) underwent dramatic historical vicissitudes, which saw the formation and the development of the Mabhudu, Ndwandwe, Mthethwa, Qwabe, eMbo, (Mkhize-Hlubi) Dlamini-Ngwane, Ngcobo and, finally, the Abakwa Zulu kingdoms. Amangwe are/were part of the eMbo tribe.

Amangwe of the AbakwaMazibuko under iNkosi Phuthini kaMashoba kaMgabi kaMafu occupied Ngcaka (Luneburg) area over the uPhongolo river and lived peacefully with its neighbours. On the western side of KwaNtabankulu there lived the Amangwane tribes under King Matiwane kaMasumpa Hlongwane, between Utrecht and uPhongolo. North of Ntabankulu lived and ruled the Zwane tribe under King Mangethe kaNdlovu Zwane. The establishment of the Zulu kingdom occurred under Shaka Zulu and kickstarted the beginning of the "Mfecane / Difaqane" wars, resulting in the forced migration of a number of tribes, including Amangwe.

2.MIGRATION TO UTRECHT

When Shaka attacked AbaKwaZwane under Mangethe. Mangethe's people left the Uphongolo area and settled across UMzinyathi River below the Drakensberg Mountains. (Izintaba zokhahlamba).Continuing battles between Shaka and Sikhunyana that took place between two historic mountains namely eNcaka and eZindololwane, forced Amangwe of the AbakwaMazibuko under Chief Phuthini kaMashoba to initially migrate to Utrecht. Other members of the clan migrated with Mzilikazi and years later, settled in Bulawayo, Zimbabwe. The core of this group established Emangweni, in Zimbabwe as their core settlement. Others, migrated with King Sobhuza into what is today called Swaziland. Within the clan, others started calling themselves ngezithakazelo zakwaMazibuko, oMafu, oMwelase, etc.

3.MIGRATION TO NEWCASTLE AND OTHER AREAS.

Continuing wars and threats of war, forced AbakwaMazibuko to migrate deeper inland and FURTHER down south and saw them scatter around areas such as Newcastle, Harrismith, Ladysmith, Bergville, Loskop, Estcourt Speenkop and surrounding villages around these establishments (not in that order). Significant events such as the establishment of ikhanda called eMhlabaneni, later renamed eBaqulusini by uMkabayi kaJama Zulu at eNtsenteka, with the full blessing of King Shaka, ensured that AmaNgwe kept on the move.

Oral History: AMangwe eSwazini

A narrative by Mandla Mazibuko of Swaziland on the migration of some members of the Mazibuko clan to Swaziland as told by his Grandfather, many, many years ago.  

INTRODUCTION

My name is Mandla Vincent Mazibuko. I am the son of Maqondo kaLombanjane, kaMamilela, kaMpisi, kaMakhubalo, who is regarded as our Fore-Father in Swaziland. He is said to have taken residence in kaNgwane in 1850. I am the sixth generation after almost 161 years of the Mazibuko's setllement in Swaziland. And I am pleased to share with you, how my fore fathers migrated and ended up taking permanent residence in Swaziland.

My grand father, Lombanjane Petros Mazibuko, told me that we are direct descendants of Mwelase from Emangweni in KwaZulu. Our praisenames goes like this:-

Mazibuko, Ncaphane, Mwelase,

wen' ungaweli ngelitubuko, uwela ngesihlenge semfula,

wena waseMangweni,

wena wa luhhohho lwendlovu,

chamuz'umsunguzane,

matfunga silulu sase Luyengweni,

indlov' ejubela amagaga,

umunt'ogubhezela omunye ngehhemu lakhe.

 

OUR MIGRATION TO SWAZILAND

My grand father said, " Princess Mzamose, a senior sister to Mswati 11 (Swazi king 1840 - 1865) who was married to Langalibalele of the Hlubis, spotted a beautiful girl from one of the Mazibuko families in that area and picked her for marriage to the Swazi king. Unfortunately, the chosen girl belonged to a junior family within the Mazibuko clan. The senior family was jealous that the girl from the junior family was going to marry the Swazi king. Then there was division among the families with the Mazibuko clan.

As preparations were being made to have a bridal party (ludvendvwe) to take the girl to Swaziland, the other faction, mainly from the senior family made a plan to hide some where with the intention to ambush the girl together with her party on their journey to Swaziland. Fortunately, for the bridal party, the information leaked out. They got to know about the"'ambush plan "before setting out on their long journey to Swaziland. The bridal party set out on their journey in the evening and avoided the route where the ambush party was waiting to pounce on them and kill all the members of the bridal party on that very night.

They walked safely away from the ambush party in the still of the night. The ambush party waited until the next morning, only to discover that the bridal party had long left. They tried to pursue them, but they were alraedy too late to catch up with them. They gave up the chase after some days.

The bride and her party got to Swaziland after some weeks of walking from KwaZulu. When they finally got to Swaziland, their feet were swollen and other members were sick. The bride and her party were warmly recieved by King Mswati who wedded the bride. After the wedding, the Mazibukos informed King Mswati about what had happened back in KwaZulu concerning the division that had occurred in the Mazibuko clan as a result of the bride's marriage to him. They further told him that chances were very high that they (members of the bridal party) were going to be killed upon return to KwaZulu. King Mswati then instructed all the members of the bridal party not to return back home. He gave them a piece of land at Nokwane (Swaziland) where they settled. As the family grew bigger, it moved to other parts of Swaziland.

Before my grand father died, he had wished that one of us (his grand children) should trace our roots back to Emangweni. He was wanted the clan back in KwaZulu to know that we safely made it to Swaziland as his greateset worry was that the clan in KwaZulu thought that something bad happened on our way to Swaziland, hence our failure to return even after the wedding.

For more details, please do not hesitate to contact me.

Mandla Vincent Mazibuko: P O Box 7430: Manzini: Swaziland:

Cell: 00268 7604 3105: email: mazibukomv@gmail.com

 

Mandla Vincent Mazibuko CEO - Noble Expressions Development Consultancy, Manzini, Swaziland

Extracts from a Thesis

Extracts from a thesis by Prince Bongani Shelemba Zulu (2002):

 

ENCAKA TERRITORY UNDER THE KINGS OF THE MAZIBUKO AND NKOSI CLANS FROM CA 1700 TO 1913

The Uphongolo Region 1700-1830

The period between 1700 and 1750 in South East Africa (North Nguniland) underwent dramatic historical vicissitudes, which saw the formation and the development of the Mabhudu, Ndwandwe, Mthethwa, Qwabe, eMbo, (Mkhize-Hlubi) Dlamini-Ngwane, Ngcobo and, finally, the Abakwa Zulu kingdoms. Amangwe are/were part of the eMbo tribe.

Whilst the above-mentioned tribes developed there were also small chiefdoms, in the interior and coastal regions that also had undergone a process of centrality though very small in size as compared to the Ndwandwe-Mthethwa powers. These polities were Qwabe, Ngcobo and eMbomkhize on the coast and the Hlubi, Ngwane, Dlamini, Shabalala, Hlatswayo-Kubheka Zwane-Mazibuko in North West of iMfolozi. These polities and their powers were less centralized and less stratified than those of the Mthethwa and Ndwandwe.19:

At the same time King Mashobana kaZikode was ruling the abaKwaKhumalo ca 1800. Mashobana was attacked and killed by Zwide kaLanga. Mzilikazi, one of Mashobana's sons survived the massacre. He then subsequently gathered the remnants of his tribe and asked for protection under Shaka or voluntarily combined his forces with those of Shaka Zulu in defence against Zwide's next imminent onslaught.48. Zwide in the course of his conquest attacked the abaseMantshalini. In that attack King Mlotha was killed. His tribe was ruled by Hlangabeza kaMabhedla and Khondlo kaMagalela all of them being chiefs of the Amantshali clans.49


On the western side of KwaNtabankulu there lived the Amangwane tribes under King Matiwane kaMasumpa Hlongwane, between Utrecht and Pongolo. North of Ntabankulu lived and ruled the Amangwe tribe under Kimng Mangethe kaNdlovu Zwane. They inhabited this area together with offshoot tribes AbakwaMazibuko at eNcaka under King Phuthini kaMashoba, Cebekhulu and AbakwaLinda.50


The years between 1800-1820 underwent violent historical vicissitudes; Shaka Zulu completed the wars of conquest begun by Zwide kaLanga Ndwandwe and Dingiswayo kaJobe Mthethwa.51 Having driven Zwide kaLanga out of the kwaNongoma area, Shaka, in order to secure the Northern border of his kingdom, placed Maphitha kaSojiyisa Zulu of the abaKwaMandlakazi collateral Royal House between eMkhuze and eMfolozi eMnyama near the upper Mona River. He placed Mathaka kaMpasa kaMnomo Zulu and Sithayi, kaMbuzi (alias Mavunula) kaNdaba and Ntshingwayo kaGanganana kaNdaba Zulu of eGazini collateral Royal House at Kwaceza on the source of the iThaka River.52 After these arrangements, Shaka subsequently attacked AbaKwaZwane under Mangethe. Mangethe's people left the area later on and settled across UMzinyathi River below the Drakensberg Mountains. (Izintaba zokhahlamba).

 

This battle between Shaka and Sikhunyana took place between two historic mountains namely eNcaka and eZindololwane. The Hlatshwayo-Kubheka clan is situated in this area below izindololwane at eNtombe River, 174 and the Amangwe of the AbakwaMazibuko under Chief Phuthini kaMashoba occupies eNcaka area over the uPhongolo river.175

Chief Magonondo kaKhathide Kubheka should have been an eye-witness to these events as they were taking place in this region. What is known is that the three chiefs, Mathe Shabalala, Magonondo Kubheka and Phuthini Mazibuko submitted to Shaka's rule and henceforth were paying tribute to the Zulu kings.176

 

The AbakwaMazibuko Clan under Chief Phuthini kaMashoba ca1800 -1848

Like other areas eNcaka had had its ancient inhabitants the Abathwa and Amalawu (the Qoyi-San). The origin of abakwa Mazibuko can be traced back to the Zwane, Ngwane, Hlubi and Ndwandwe clans who are commonly known as the AbaseMbo tribe. The eMbo in turn are distant relatives of the Amathonga (the Maronga people).218

AbakwaZwane were either closely related to the abakwa-Nkosi-Dlamini or the abakwaNdwandwe under Zwide kaLanga. However, what is certain is that when Ngwane or Sobhuza left Uphongolo area for Swaziland, the Zwane people did not migrate with him. They remained between oBivane and eMfolozi emnyama. They had the Ndwandwe clans on the southeast; the Amahlubi on the West towards the source of the UMzinyathi River and the North West had the Amangwane clan under Matiwane kaMasumpa hlongwane.219. Behind the Ngwane clan there were the Amagonondo and the AbakwaShabalala.

All these clans paid tribute to the Ndwandwe Kings after the conquest and supremacy of Zwide kaLanga.220. After the defeat of Zwide by Shaka's forces, the Zwane clans were the next to be visited for they lived in close proximity to the Ndwandwe. They moved away to the West close to eMahlubini their distant relatives. Their place at eHlobane at Mangethe's ikhanda known as eNtshenteka was henceforth occupied by Mkabayi kaJama Zulu. She built an ikhanda called eMhlabaneni. Later however, it was renamed eBaqulusini.

There are different versions as to the origin of the name eBaqulusini, (the place of those who display their buttocks). Bryant says this reference was to the Amangwe and the Amahlubi hitherto resident in those regions, which had the habit of exposing their buttocks, by wearing the Sotho breechcloth instead of the regulation Zulu umutsha (hanging girdle of skin). Such a costume in the Zulu's estimation, was low and unrefined, hence they contemptuously nicknamed the abeSuthu iziNgadanqunu (people who run about naked).221
Bryant went on to say:

 

"Both these tribes, the Amangwe and the Amahlubi affected the same tartan because they were both of the same stock, and close cousins. They belonged along with the Ngwane-Swazis, Ndwandwe, Khuzes and others, to what we have termed the eMbo branch of the Nguni family. The Amangwe, along with the Zwanes and others, sprang from a certain common ancestor Ntsele, a different individual from Ntsele, father of Bhungane."222

In the face of repeated attacks either during the battle of eZindololwane against Sikhunyana kaZwide (1826) or during Mzilikazi's rebellion and escape 1822/3 the Zwane migrated once more; some with Mzilikazi, and AbakwaMazibuko remained behind the under iNkosi Phuthini kaMashoba kaMgabi kaMafu.

Tradition says AbakwaMazibuko-Mwelaseongaweli ngazibuko kepha owelangesihlenga somfula.224 AbakwaZwane adopted those who cross the river by using the raft. The AbakwaZwane, Mazibuko, Cebekhulu and Linda according to recorded oral tradition are all related to one another. Phuthini kaMashoba was the longest reigning King of the Mazibuko clan, his time ranging from Shaka to Mpande.


Mpande is said to have complained now and again saying, “why is Phuthini not dying”; All his contemporaries (kings) in power, had all died but he was then still living. Mpande said Phuthini must be the one who bewitched other kings,225 and Mpande also accused them of having stolen his cattle. In 1847/48 Mpande sent several expeditions to invade Amahlubi under Kings Langalibalele kaMthimkhulu kaBhungane Hadebe and Amangwe under Phuthini kaMashoba Mazibuko.226 Therefore the area in which they had been living, before they were driven to Natal was called eNcaka.


Langalibalele's mother Ntambose was the daughter of Mashoba kaMgabi kaMafu Mazibuko. Langalibalele (who later became King of amaHlubi) grew up among AmaWelase.227. There was intermarriage among the AbakwaShabalala, Hlubi, Mazibuko and Kubheka-Hlatshwayo chiefdoms. Whenever these clans were pressed hard by a common danger or enemy they used to move together in defence against or in flight away from the threat. They fled for Natal and occupied the areas known as eMnambithi (Ladysmith) for the Amahlubi and Klip River for Amangwe.228

 

Mpande, having driven away both Amahlubi and Amangwe had one remaining encroaching enemy namely the Boers who by that time were in coalition with the Amaswazi. Malambule and his party had left Swaziland ngesilulu (en masse) driven out by Mswati after the eruption of the civil war 1846. From Mahamba Mission station, they left for Zululand and asked for protection from Mpande. They temporarily settled at eMbizeni and established eBhadeni homestead. Mpande took or rather commanded one of these Swazi princes Nciliba, father of Nyamayenja to move to the vacant area eNcaka. Henceforth the eNcaka area is ruled by AbakwaNkosi under Mhlabunzima (Mgedla), kaMakhehlana, kaLuphondo, KaMabukangengazi, kaMkhontowendlela, kaNyamayenja, kaNciliba, kaSamukezi.REFERENCES

 

Prince Bongani Shelemba Zulu: From The Lüneburger Heide To Northern Zululand: A History Of The Encounter Between The Settlers, The Hermannsburg Missionaries, The Amakhosi And Their People, With Special Reference To Four Mission Stations In Northern Zululand (1860-1913). (Master Of Theology: The School Of Theology: University Of Natal: Pietermaritzburg. December 2002) pp 76; 83; 95-97; 140-144.

 

19 Hamilton, C., Ideology, Oral Tradition and the Struggle for Power, pp. 156-160;

Bryant, A.T., Olden Times, pp. 404-5; Hedges, D.W., Trade and Politics, p. 176; Wright, J., & Manson, A., The Hlubi Chiefdom, pp. 9-11; Bonner, P., Kings, Commoners and Concessionaires, pp. 9-26;

48 Shooter, Joseph, The Kaffirs of Natal, pp. 186-193; Bryant, A.T., Olden Times, pp.172-175; 417-423.

49 Bryant, A.T. Olden Times, p. 162; Sithole, T., Izibongo nezithakazelo Zakwazulu, p.80.

50 Bryant, A.T., Olden Times, pp. 175-184; Msimang C., Buzani kuMkabayi, (Pretoria, 1982), pp. 183-190; Khumalo, R.S., uPhoko Vol. 1 pp. 147-149.

51 Hamilton, C.A., Ideology, Oral Tradition and the Struggle for Power , pp. 122-3;

52 Bryant, A.T., Olden Times pp. 128, 130, 660-661; Stuart, James., uThulasizwe,

(London, 1923, 1937), pp. 51-52; JSA., Vol. 1, p. 7; Hamilton, C.A., Ideology, pp.

175 Wright, J., et alia, The Hlubi Chiefdom, pp. 16, 27.33, 35-36; JSA., Vol. 1, p. 291; Vol. 2, pp. 4-6 per Mabindela kaNtuli Mazibuko 19-12-1910; pp. 27, 32-33, 40, per Mabhonsa kaSidlayi Kubheka, Interview 2-2-1909; Bryant, A.T., Olden Times, pp. 181, 182, 184.

176 JSA., Vol. 2, pp. 250, 261; Wright, J., The Hlubi Chiefdom, p. 22, 33; Bryant, A.T.,A History of the Zulu, pp. 2, 10; Bryant, A.T., Olden Times, pp. 308-334, pp. 586-594, Vide -pp. 91, 590; Duminy, Andrew and Guest, Bill, Natal and Zululand pp. 73-74; Phiri, P.D., FromNguni to Ngoni A History of the Ngoni Exodus from Zululand and Swaziland to Malawi,Tanzania and Zambia, (Popular Publications, Limbe, Malawi, 1982), pp. 52-53.

219-224; Hedges, D.W., Trade and Politics pp. 214-216; Guy, Jeff, The Destruction of the Zulu Kingdom: the civil war in Zululand, 1879-1884, (London, 1979), pp. 37,

174 Bryant, A.T., A History of the Zulu, pp. 2, 10; JSA., Vol. 1, p. 18, 201, Vol. 2, pp.

250, 261.

249; JSA., Vol. 4, pp. 278, 314, 318, 321, 357, 358; Wright J., Dynamics of Power, pp. 174-176. 133-35; 335; Wright, J., The Dynamics of Power, pp. 174-176.

218 Bleek, W.H.I., Researches into the relations between the Hottentots and Kaffir

races, (Cape Town, 1857), pp. 200-296; Report concerning bushmen 1873, Second report Concerning Bushmen, 1875; Fuze, Magema, Abantu abamnyama nalapho Bavela ngakhona,(Pietermaritzburg, 1922); Khumalo, R.S., uPhoko, Vol. 1, pp. 1-35; 42-59.

219 Bryant, A.T., Olden Times, pp. 135-184.

220 Bonner, P., Kings, Commoners and Concessionaires, pp. 9-26.

221 Bryant, A.T., Olden Times, p. 181.

222 Ibid., p. 181.

223 Msimang, C.T., Buzani kuMkabayi, pp. 183-190, vide p. 190.

224 Sithole, T. Izibongo nezithakazelo zaKwaZulu, p. 56; Bryant, A.T., Olden Times, pp.155, 181, 212, 417-424, 590; JSA., Vol. 2, p. 14.

225 JSA., Vol. 2, p. 27, Kubheka, Mabhonsa kaSidlayi's evidence 01.02-1909; Zulu,

Cetshwayo, in A Zulu King speaks, pp. 14 - 15; Bryant, A.T., Olden Times, pp. 155, 181; Wright, J. & Manson, A., The Hlubi Chiefdom, pp. 32-36.

226 Ibid, pp. 32-36; JSA., Vol. 2, pp. 27, 33.

227 JSA., Vol. 2, p. 14.

228 Bryant, A.T., Olden Times, pp. 147-158, Vide, pp. 155-158; JSA, Vol. 2, pp. 27, 33.

229 Nkosi, Ntolozi kaSitimela Zondo, interview 16.01.1997, eNcaka; Zulu, Cetshwayo, in A Zulu King Speaks, pp. 14-15.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Dumisani Shoba | Reply 13.06.2017 13.07

uShoba waphuma kanjani kwa Mazibuko

Dumisani Shoba | Reply 13.06.2017 13.05

Abakwa Shoba manje batholakala e Swaziland, eBaqulusini(Dumbe, Nquthu, Mnambithi, Babanango etc) abanye e Ixopo, Mzimkhulu, Bulwer, Eshowe.

Dumisani Shoba | Reply 13.06.2017 13.02

Thanks. mina ngifuna ukwazi ukuthi uShoba ka Mashoba ka Mgabi ka Mafu yena kwenzakani ngaye njengoba isizwe sakhe sakwa Shoba sihlakazeke yonke indayo.

Dukada Ngwayibanjwa | Reply 24.05.2017 08.57

Okubalukileyo kukudibana bantakwethu klk cz we r family mna ndise eastern cape

Thulane Thomas Mahlangu (Shoba) | Reply 03.05.2017 22.53

Good stuff great information but now I am more confused then ever I still don't get the relation towards today's chieftain cycle
I am feeling something after this information though I can't put my finger on but it is deep , historical and in chieftain re

Nombuso Mazibuko | Reply 01.05.2017 02.59

ngiyabingelela ngicela abanolwazi ngabakaMazibuko abasuka Escort ngabo 1913 beyohlala e Maoti.Izihlobo zaNkomo David Mazibuko.

nhlanhla zwane | Reply 25.02.2017 19.46

i salute n honour those who has kept all the information about the zwane clan and other surnames we related with.il be happy if we get all the information

Ntombifuthi Mwelase Shozi | Reply 06.12.2016 20.37

MaWelase amahle. Ngifisa ukuthola odade ababili engabagcina siyobeka ubaba u Amon Mwelase eLouwsburg ngama 80s.

BUYANI SHOBA | Reply 22.11.2016 23.12

mina ngifuna ukwazi ngezithakazelo zakwa SHOBA

Thomas phiri | Reply 23.09.2016 14.21

Plz help me I wanna know isithakazelo sakwaphiri plz

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD