Sacred Animals

UKUTHETHWA KWEDLOZI

KwaMazibuko imbuzi isilwane esiyingqikithi yokwenza umsebenzi, bese inkomo ilandela njengesilwane esibungaza umndeni nezihlobo. Imbuzi ibaluleke ngoba iyakhala lapho ibulawa lokho kuwuphawu lokuxhumana phakathi kwabaphilayonabangasekho. Umuntu wakwaMazibuko uma esehamba emhlabeni kuba khona imbuzi yokumbika emadlozini ukuthi useyahamba uzakubo, futhi ingumthandazo wokumcelela abahlangabezi nendlela enhle. Inkomo ehlatshwa ngosukulomngcwabo iwukudla, umphako wendlela nayofika awudle phambili.

Izinyongo zalezi izilwane ziyaye zigcotshwe emzimbeni walowo oseshonile ngaphambi kokuba asongwe ngendlela yosiko. Isikhumba senkomo sembesa ibhokisi kulaboabangcwaba ngebhokisi kanti abanye basonga ngaso isidumbu. Ingubo ebikade imbese ibhokisi imbeswa ingane yomfana encane yendodana endala. Uma bethetha idlozi babesebenzisa impepho etholakala emaxhaphozini noma ezindaweniezinamanzi. Impepho eshiswayo yileyo enuka kakhulu hhayi lena enganuki. Ngokuntuleka kwayo abanye sebeshisa isithimulane.

History on Sacred Animals

Sacred Animals:  A number of clans attach great importance to animals in their rituals; and they may have had facts to support their theories. If the hierarchical system of the universe is a reality, it follows that every animal is a feeble representative on its plane of comic potencies that descend from lofty sources.

It is equally true that such words as lion, bull, and scorpion are often used in writings to denote, not the physical animals, but the potencies to which they correspond. Zodiac means the circle of (sacred) animals. As man himself is on this earth the model and storehouse of all forms, those as yet unexpressed as well as those which have already appeared, he had in his own composition the ideal forms and attributes of all the various animals who in eons of past history as stocks were derivatives from him as their superior.

The sacred animal for the Mwelase Clan is iNkalankala.

Amangwe Sacred Animals: The Crab

iNkalankala known as iGudlamfula

Behind the story

Isizwe nesizwe sinendlela yaso esixhumana ngayo nezinyanya zaso. Inkalankala emnyama yasentabeni iyona abakhuluma ngayo abakwaMazibuko  abangasekho emindenini yabo esaphilayo. Usiko lwabo luncike enkalankaleni ngoba iluphawu lwesibusiso noma ukuxhumana nabangasekho futhi abasebenzisi noma iyiphi nje inkalankala, basebenzisa emnyama yasezintabeni. Ukufakazela lokhu abakwaMazibuko basebenzisa udaka lwenkalankala ukuphuzisa umntwana ozelwe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi lowo mntwana owakhona.

Banedlela ababona ngayo udaka oluphuzwa umfana noluphuzwa intombazane. Kokunye bathathe umzanyana ngemuva kokubeletha bayowubeka maqondana nomgodi wenkalankala uma ingane kungeyakwaMazibuko umzanyana uzodonswa inkalankala iwudle kodwa uma kungeyona izowuphusha ingawudli. Kuze kube namhlanje abakwaMazibuko basakholelwa kuleli siko lokusebenzisa inkalankala njengomxhumanisi wabo nabangasekho.

Amangwe Sacred Animals: Legend of Gwagwagilika

Nguni cattle are a race of African cattle with an ancient pedigree. They are valued for their hardiness, energy conversion efficiency and the unique markings of their hides.

The Legend of Gwagwagilika

UGwagwagilika kwabe kuyinkomo eyabe iyisipho senkosi uPhuthini esasivela kumfowabo uKhondlo. Kuthiwa lenkomo yayibhilwe ngemithi okwenza ukuthi igcine seyifana nesangoma. Abadala bakwaMazibuko bathi yayiluphawu lwesizwe ababebona ngayo uma bezohlaselwa, yayivele ibhonge iphume esibayeni, bese beyilandela babaleke bathuthe kuleyo ndawo. Phela yayibika ukuthi impi isisondele. Impi yezitha ebizohlasela yayifika sekukhala ibhungane, bese idubela emaqhugwaneni iwashise.

Kwakuthi lapho uGwagwagwilika efike walala khona phansi bazofike bakhe kuleyo ndawo. Yayibonakala ngokukhala, ibhonge iphume ibaleke uma isizwe sakwaMazibuko sizohlaselwa. UGwagwagwilika wayichaba njalo indlela kaPhuthini, waphunyuka njalo ekuhlaselweni nasekuphucweni izinkomo zakhe. Lenkomo yayingumangothobane wesangoma, esingayidli imbumba. Ukubhonga nokubaleka kwayokwabe sekwaziwa nayingane encane. Yingakho babengapholisi maseko babevele bayilandele lapho iya khona.

uGwagwagwilika Kwabe kuyinkunzi eyabe iyisipho senkosi uPhuthini esasivela kumfowabo uKhondlo. Kuthiwa le nkunzi yayibhilwe ngemithi okwenza ukuthi igcine seyifana nesangoma. Abadala bakwaMazibuko bathi yayiluphawu lwesizwe sabakwaMazibuko ababebona ngayo uma bezohlaselwa. Phela yayivele ibhonge iphume esibayeni, bese beyilandela babaleke bathuthe kuleyo ndawo. Ngokubhonga kwayo yayisuke ibika ukuthi impi isisondele. Impi yezitha ebizohlasela yayifika sekukhala ibhungane, bese idubela emaqhugwaneni iwashise. Kwakuthi lapho uGwagwagwilika efike walala khona phansi abakwaMazibuko bafike bakhe kuleyo ndawo. UGwagwagwilika wayicaba njalo indlela kaPhuthini, waphunyuka njalo ekuhlaselweni nasekuphucweni izinkomo zakhe.

Amangwe Sacred Animals: The Goat : Imbuzi

Natural African Indigenous Veld Goats

The Importance of a goat to the clan

KwaMazbuko imbuzi isilwane esiyingqikithi yokwenza umsebenzi, bese inkomo ilandela njengesilwane esibungaza umndeni nezihlobo. Imbuzi ibaluleke ngoba iyakhala lapho ibulawa lokho kuwuphawu lokuxhumana phakathi kwabaphilayo nabangasekho. Umuntu wakwaMazibuko uma esehamba emhlabeni kubakhona imbuzi yokumbika emadlozini ukuthi useyahamba  uza kubo, futhi ingumthandazo wokumcelela abahlangabezi nendlela enhle.

Inkomo ehlatshwa ngosuku lomngcwabo iwukudla, umphako wendlela nayofika awudle phambili. Izinyongo zalezi izilwane ziyaye zigcotshwe emzimbeni walowo osethule noma osedlulile emhlabeni, ngaphambi kokuba asongwe ngendlela yosiko. Isikhumba senkomo sembesa ibhokisi kulabo abangcwaba ngebhokisi kanti abanye basonga ngaso isidumbu. Ingubo ebikade imbese ibhokisi imbeswa ingane yonfana encane yendodana endala. Uma bethetha idlozi babesebenzisa impepho etholakala emaxhaphozini noma ezindaweni ezinamanzi. Impepho eshiswayo yileyo enuka kakhulu hhayi lena enganuki. Ngokuntuleka kwayo abanye sebeshisa isithimulane.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Mtololo Mazibuko | Reply 21.03.2017 20.16

Kumzima ukukholwa lento engiyifunde alpha, ngolwazi enginalo izithakazelo zakithi zihlanekezelwe futhii zixhoviwe kakhulu, baningi abazoduka. Khuzani boNzima.

Thandi Makua | Reply 05.02.2017 23.06

Mawelase, Mgabhi,Manzezulu ave ngijabule ukuthola imvelaphi yami. Mina ngingu naMazibuko. Benicela ukubuza ukuthi kuvumelekile ukwetha ingane ngesithakazelo nah

Bheka Mazibuko | Reply 11.10.2015 17.39

Ngiyabonga

THOBEKA MALANDA | Reply 19.12.2014 10.17

Ngifisa ukwazi kabanzi ngemvelaphi yabakwaMalanda. Ngoba kuningi abakushoyo sigcine sididekile. Abanye bathi sabakwaLuthuli kodwa abanye bayakuphikisa Ngiyabong

sbongile mazibuko | Reply 10.12.2014 16.27

Click here to write your message:....Emangwen onke ngyakhuleka n ngyathokoza ukthola le information ngemvelaphi yam..nime njalo boKhondlo...Sbo enewcastle

Thobekile Brightness | Reply 29.06.2014 14.26

Click here to write your message syabonga ukwazi ngomlando wethu engikucelayo kin nina basemagwen ake sihlanganenen sakhe igroup yakit siqambe sit amangwe buthanani njengoba lenza iwele lokhulukhulu bethu singalahlan ngiyanxusa nganezakwethu thina sasala

dlozi nzima mazibuko | Reply 19.06.2014 23.50

Ngibonga ukwazi ngemvelaphi kaPhuthini mina ngizalwa kwaMazibuko eNewcastle ngingumzukulu kaStolomu

Muntu Mazibuko | Reply 16.03.2014 10.46

Thank you fo every thing but I need an explanation between khondlo, Manzezulu and Phutini are they brothers or one is the father

sipho khany | Reply 14.11.2013 23.03

Ngiybonga ukwazi ngoMazibuko,ngiyathanada nami ukuthi ningchazele umlando wakwa Khanyis

mosa | Reply 01.09.2013 17.11

Iyho! This is amazing! Thank you so so much for sharing such invaluable information with us.

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD