Mazibuko Chieftaincy Geneology

UBUKHOSI BAMANGWE

UKWEHLUKANA KOBUKHOSI BASEPHASIWE NOBASESANDLWANA

Inkosi uPhuthini wabusa eside isikhathi futhi enamadodana amaningi, UMphikeleli uyena okwakufanele abuse ngemuva kukaPhuthini kodwa akabange esabusa ngoba wayesegugile ngenxa yakho njalo ukuthi uyise wayephile iminyaka eminingi futhi wabusa isikhathi eside.

 

UMphikeleli waba namadodana amabili angamawele uManzezulu noGadeleni. Inkosi eyalandela ngokubusa kwaba uManzezulu. UMphikeleli wayemyalile uManzezulu ukuthi uma esebuse iminyakana ethize adlulisele kumfowabo izintambo zobukhosi ngoba bamuntu munye. UManzezulu akayenzanga intando kayise yokuba ashiyele umfowabo uGadeleni ubukhosi kodwa yena wabushiyela uLukazi owabe eyindodana yakhe. Ngenxa yalokhu kwabe sekuqala uthuthuva nombango phakathi kwamawele.

Kwaba ukuphuma kukaGadeleni ePhasiwe, ehamba nabalandeli bakhe baze bazinza phansi kwentaba iSandlwana bude buduze nalapho okusenedolobha laseNquthu. Lokhu kwenzeka ngonyaka we-1882.   

UBUKHOSI BASESANDLWANA:

UGadeleni wafikela enkosini yakwaNgobese, uSihayo okunguyena owahamba wayomkhonzela enkosini uCetshwayo. Inkosi uCetshwayo yamsikela indawo ebhekile impela nje ngoba nakhu phela ephuma ebukhosini benkosi uPhuthini. Ngonyaka we-1906 uGadeleni wabe eseyinkosi ezimele. Waqamba isizwe sakhe wathi Amangwe-Buthanani ngoba abantu bakwaMazibuko base behlakazekile, efuna babuye futhi bahlangane. UGadeleni wakhothama ngonyaka we-1916. Ngalesi sikhathi abantu bakwaMazibuko base besabalele izwe lonke kungakho kwaba nesidingo sokwanda kwamakhosi akwaMazibuko njengoba etholakala ezifundeni ezahlukene. Inkosi eyalandela kwaba uMampunga owabekwa esihlalweni sobukhosi ngonyaka we-1918.

 

Njengokhokho wakhe uPhuthini, wabusa iminyaka eminingi impela nje ngoba waze wakhothama ngonyaka we-1954. UNdabakade yena wathatha izintambo zombuso waMangwe- Buthanani ngokukhothama kwenkosi uMampunga kwaze kwaba unyaka we-1956. Emuva kukaNdabakade kwabamba uNgqova isikhashana, kwathi emuva kwakhe kwabe sekubamba uMashisimpi kusukelangonyaka we-1964 kuya kowe-1993. Inkosi eyalandela kwaba uMbhekiseni Petros Mbangomuni Mazibuko owagcotshwangowezi-2009 kuZibandlela ziyishumi nesishiya galolunye, esifundeni saseMzinyathi.   

ONDLUNKULU BAKWAMAZIBUKO

Njengoba bese siphawulile, ubukhosi bakwaMazibuko buhlukene kabili, kukhona obusePhasiwe nalobo obuseSandlwana.Njengoba kujwayelekile ukuba ebukhosini kube nesiqhoqho sondlunkulu, nasebukhosini bakwaMazibuko kuyaphawuleka ukuthi kuvamile ukuba amakhosi athathe ondlunkulu abaningana impela nje. 
 

EBUKHOSINI BASESANDLWANA ENQUTHU

inkosi uGadeleni yayinondlunkulu abayisikhombisa:

·          uMaMsibi,

·          uMaZulu,

·          uMaHadebe,

·          uMaMbhele,

·          uMaMbhele,

·          uMaZulu,

·          noMaSingila.

Ngeshwa akusakhumbuleki kahle ukwelamana kwabo ngokokwendela lapha ebukhosini bakwaMazibuko.

Inkosi uMampunga yona yayiganwe ondlunkulu abathathu:

·          uMaSgudu,

·          uMaNtshingila

·          noMaMdakane.

 

Inkosi uNdabakade yona yayinondlunkulu oyedwa,

·          uMaButhelezi.

 

Inkosi uMbhekiseni obusayo manje inondlunkulu oyedwa

·          uMaNdwandwe.

 

Okuphawulekayo-ke ngondlunkulu basebukhosini bakwaMazibuko ukuthi izindlu azicacisiwe ngokuthi kuhlukaniswe indlunkulu, ikhohlwa neqadi njengoba bese sikesaphawula ukuthi abaningi bakwaMazibuko abasakhumbuli kahle ukuthi belamana kanjani ondlunkulu bamakhosi akhona.   

EBUKHOSINI BASEPHASIWE EMANGWENI

Ebukhosini basePhasiwe, eMangweni inkosi uPhuthini wayenondlunkulu abayisishiyagalombili kodwa azisakhunjulwaizibongo zabo.

 

UManzezulu yena wayenondlunkulu oyedwa osibongo sakhe asisakhunjulwa.

ULukazi wayenondlunkulu oyedwa,

·          uMaShabalala.

 

UMjwayeli waganwa

·          uMaMbanjwa kuphela.   

 

Inkosi esanda kukhothama uSiphiwe waba nondlunkulu abayisithupha. Lapha bahlelwe ngokwelamana kwabo:

·          MaZwane,

·          MaMnculwane,

·          MaKhuzwayo,

·          MaMnculwane,

·          MaBiyela

·          noMaNdlela.

 

AMAGAMA EZIGODLO ZAKWAMAZIBUKO

 

EPHASIWE

Umuzi wenkosi ubizwa ngesigodlo futhi uqanjwa igama. Kuvamile ukuba kube nesizathu noma umlando ngokuqanjwa kwesigodlo ngegama elithile. Kwesinye isikhathi kuyenzeka isigodlo siqanjwe inkosi uqobo noma siqanjwe ngabantu ngalokho okujwayele ukwenzeka kulowo muzi.

EMangweni, ePhasiwe inkosi uPhuthini wayenezigodlo eziyisishiyagalombili, ngeshwa kodwa awasaziwa amagama azo. Kungokufanayo futhi nangezigodlo zamakhosi anjengoManzezulu, Lukazi, Mjwayeli, njalo njalo, awasakhunjulwa amagama ezigodlo zawo.

USibhamu yena isigodlo sakhe kwakuthiwa iseMkhwaba.

Okuqaphelekayo ngenkosi uSiphiwe ukuthi yize ondlunkulu babeyisithupha kodwa izigodlo zakhe zazintathu:

·          eBhekizitha,

·          eZwelinjani

·          nakwaPhumuphele.

 

ESANDLWANA

ESandlwana inkosi uGadeleni wakha isigodlo sabizwa ngokuthi kuseNkungwini. Kusobala ukuthi ekuphumeni kwakhe ePhasiwe umqondo wakhe wawudidekile usenkungwini engazi nokuthi uyaphi, esakuleyo nkungu wazibona eseseSandlwana lapho afukanyelwa khona inkosi uSihayo. Kakumangalisi-ke uma esesikelwa indawo qede akhe isigodlo athi iseNkungwini ngoba esakhe esadidekile ngokwakumehlele. IsiZulu siyasho ukuthi uma sekuzokusa kuba mnyama kakhulu. NakuGadeleni kubukeka sengathi kwaba yileso. Abanye banomqondo wokuthi igama elithi eNkungwini lavela ngenxa yokusolwa kukaGadeleni ngokufuna ukubusa naye. Ngenxayesenzo sakhe sokufuna ukubusa, isizwe saqembukelana phakathi. Phela bakhona labo ababethi akufanele abuse uGadeleni kanti abanye babethi uyena okufanele abuse.

 

Inkosi uMampunga isigodlo sakhe sasibizwa ngokuthi kus`Osizini kodwa akuveli ukuthi kungani lesi sigodlo saqanjwakanje.

Inkosi ekhotheme uNdabakade yayingasiqambanga isigodlo sayo.   

IZINDLU ZOBUKHOSI BAKWAMAZIBUKO:

Umlando wezindlu zobukhosi bakwaMazibuko usuka ebukhosini bamakhosi oMafu, Ntsele, Mangweni, Nzima, njalo njalo. Lapha sizothi qaphu qaphu nje ngezindlu zobukhosi bakwaMazibuko ukuze kuvele isithombe sokuthi busuka kuphi ubukhosi bakwaMazibuko.

UMANGWENI:

Inkosi uMangweni yaba nenhlanhla yokuba igama layo kuqanjwe ngalo isizwe sakwaMazibuko nesakwaZwane. Phela zombili lezi zizwe zazi ukuthi zingaMangwe. Indawo enkulu okugeleza kuyo umfula obizwa ngokuthi iNjisuthi ngaseMtshezi nayo yaqanjwa ngoMangweni kwathiwa kuseMangweni. Kunomtholampilo othololakala kule ndawo yaseMangweni obizwa ngokuthi iNjisuthi oqanjwe ngawo umfula

Ngaphezu kwalokho kunesikole iMangweni naso esaqanjwa ngenhloso yokuhlonipha nokugcina umlando waMangwe. Kukholakala ukuthi iyona ndlu le eyinzalabantu yabantu bakwaZwane nabakwaMazibuko. Lezi zizwe zaziyingxenye yabantu abangabaMbo-Nguni. UMangweni, uNtsele, uMafu noNzima bake bahlala endaweni ebizwa ngokuthi kuseNgcaka.

Nanamuhla busekhona ubukhosi nezizwe zakwaZwane noMazibuko kule ndawo. Kukhona ukuhlobana okukhulu phakathi kwabantu bakwaMazibuko nabakwaZwane, lokhu kufakazelwa nayizithakazelo zakwaZwane lapho kuthiwa:

''Zikode kaNdaba, Wena kaMafu awalingani, Ngaphansi nangaphezulu.""   

UMZILA

UMzila wayezalwa uLanga wasendlini kaMangweni. UMzila wazala uNkobeni owabusa emuva kwakhe. Ngalesi sikhathi bonke babehlala eNgcaka ngasoPhongolo. UNkobeni waqhubeka nokubusa isizwe sakwaMazibuko khona eNgcaka, waba namadodana amabili uMashoba noMabuza. Akuveli kahle ukubusa kwabo kodwa nabo baba neqhaza elikhulu ekwakheni nasekubusweni kwesizwe sakwaMazibuko.   

UPHUTHINI

Uyise kaPhuthini uMashoba akazange akuthole ukuthula nokunethezeka ngoba ukubusa kwakhe kwaqondana nokubusa kweLembe, inkosi uShaka. Umbuso kaMashoba wasuswa impi yenkosi uShaka eNgcaka, badonsa njalo baze bafika eNquthu. Nakhona abahlalanga kakhulu baqembukelana phakathi, abanye basala eNquthu abanye badlula ngenhloso yokucinga indawo engcono nephephile.   

Abanye bagcina sebeseSwazini bazibiza ngokuthi bangabakwaMafu. Abanye bemuka noMzilikazi kaMashobana wakwaKhumalo balibhekisa eZimbabwe . Abaningi bathi ubukhosi bukaMashoba basala le eNgcaka. Ngemuva kokubusa kwenkosi uMashoba kugqama ikhono lokubusa nokwandisaisizwe sikaPhuthini.Phela naye njengoyise akazange akuthole ukuzelula wayehlale esendleleni.

Isizwe sakhe wasiqamba ngegama lenkosi endala uMangweni wathi aMangwe. Ubuye avele njengenkosi ethanda ubuhlobo. Lokhu kufakazelwa ubuhlobo abakhaphakathi kwabakwaHadebe nabakwaMazibuko. UPhuthini wabe enodadewabo ababili uMtambose noMamose. Ekusukeni kwabo oPhongolo uPhuthini wabe enobungani obuhle noMthimkhulu. UPhuthini waganisa udadewabo uMamosek uMthimkhulu, uMamose wanqaba kodwa uMtambose wavuma ukuyogana uMthimkhulu. Kungaleso sikhathi lapho uPhuthini athola khona izibongo ezithi:

''Ugaxise ubuhlalu obungalingananga koMamose kodwa koMtambose balingana.''

Wagana–ke uMtambose kwaMthimkhulu eNgcaka, kwazalwa uLangalibalele ezalwa uKaMazibuko uMtambose ngonyakawe-1818. ULangalibalele uye owagcina eyinkosi yamaHlubi. UPhuthini wabe enamakhosikazi ayisishiyagalombili, isigodi nesigodi sasinomuzi kaPhuthini. Inkosana kaPhuthini yokuqala uSiwela, beseseNgcaka wafuna incwadi yediphu uyise esaphila. Phela wayefuna indawo azokwakha kuyo ukuze abuse kahle ngokuthula kwazise uPhuthini wabusa isikhathi eside kakhulu.

USiwela waphoqa uyise ukuba amnike indawo nezinkomo. Ingxenye yendawo eyayifunwa uSiwela kwakungeyakwaMthimkhulu njengoba babakhelene. ULangalibalele wayingena le ndaba ngoba ezwelana umalume wakhe uPhuthini futhi engahambisani nokwakushiwo uSiwela. Lendaba yangenwa nayinkosi uDingane, okukhomba khona ukuthi kwakuwudaba olushubile, olunohlalwana lolu. USiwela wabaleka wangena emgodini wentibane. Ngakusasa wabaleka kanti ubalekela ekhweni likaLangalibalele, lapho-ke bavele bahlaba umkhosi, wabanjwa, wabulawa. Wafa kanjalo-ke uSiwela.

Ekusukeni kwabo eNgcaka uPhuthini wahamba waze wafika eMajuba, la osekuyiNyukhasela khona manje. Nakhona akahlalanga isikhathi eside, waqhubeka njalo waya eHarrismith naseMnambithi waze wayophelela ePhasiwe. Zonke izindawo anyathela kuzo uPhuthini sakheka isizwe sakwaMazibuko, bazithola nezindawo zokuhlala, ukulima nokutshala. Besuswe amakhaza eHarrismith behlela eMnambithi nakhona bahebezwa ngamaBhunu ngoba izindawo eziningi kwakutshaliwe kuzo. Baqhubekela phezu koThukela eNtabamnyama, eMampemvini bafike bahlala. AmaBhunu aphetha ngokumbeka phansi kwezintaba zoKhahlamba ukuze akhe umngcele phakathi kwawo nabathwa ababedume kakhulu ngokuntshontsha imfuyo nezitshalo zamabhunu

Bakhona abantu bakwaMazibuko ababesala endleleni ngenkathi uPhuthini nabanye bedlula beya ePhasiwe. Abanye lendawo sebeyibiza ngokuthi kuseMgangeni. Idlinza lenkosi uPhuthini likhona kule ndawo.   

IZIBONGO ZIKAPHUTHINI

  Untam’ingasiwula

  Untam’inqang’umsenge

  Wemuka nomoya

  Untam’ ingasanuse sisandakubheda

  Umgabh`ukhalima

  Abekwe ngimethuka

  Utobinqekulalatole

  Belihlakula ngemishada

  Inqindi egide phakathi komhlaba nezulu

  Ubusika nehlobo kwahlukana

  Ugaxise ubuhlalu obungalingananga koMamose

  Kodwa koMtambose balingana.

  IBinda nkosi !

 

UMBALO

UMbalo wayengomunye wamadodana kaPhuthini, abanye bathi wayeyisishoshovu kwezombusazwe. Njengoba uPhuthini wabusa waze wamdala kakhulu wayezidinga izinyawo ezisheshayo: lokho kwasusa ingxabano nokungathembani phakathi kwamadodana kaPhuthini. Yileso sizathu esadala uMbalo ahilizisane nabafowabo mayelana nokufa komunye umfowabo waphetha ngokuba ibamba nakuba kungaqondakali ukuthi wayebambele bani.

UColenso (1874) encwadini yakhe lapho ekhuluma khona ngamaHlubi ngesikhathi uLangalibalele evukela umbuso wamaBhunu uveza uMbalo njengenkosi yesizwe sikaPhuthini. Abaningi bakwaMazibuko bayakufakazela lokhu umabevuma ukuthi uMbalo wayeyibamba ngesikhathi sokuboshwa kwenkosi yamaHlubi uLangalibalele. Wayesenqabile uLangalibalele ukuphoqa abantu bakhe ukuba bahambise imihlambi yezinkomo kuhulumeni waseMtshezi kanye nokukhokha intela eyayifuniwe. Phela amaBhunu ayesole ukuthi uLangalibalele wayenqabe ukukhokhela abantu bakhe intela yezinja. UHulumeni nabamhlophe bakubona lokhu njengokuvukela umbuso nendelelo, base bembizela enkantolo yaseMgungundlovu. ULangalibalele akabange esatholakala, izinhloli zikaHulumeni zafuna zakhathala.   

UHulumeni wathumela kuMbalo ukuba akhiphe uLangalibalele lapho ecashe khona phela ubuhlobo phakathi kwamaHlubi naMangwe kwakuyinto engathandabuzwa. UMbalo wabalandulela. Bamtshela ukuthi ukufihla kwakhe uLangalibalele kungafaka isizwe sakhe naye uqobo engcupheni. Kwaba yileso sizathu esadala ukuba uMbalo atshele uLangalibalele ukuba azinikele kuHulumeni kodwa uLangalibalele akazange akwenze lokho. AmaBhunu abe esemthatha njengocashe endaweni kaMbalo, adinwa afa, ahlasela isizwe sikaMbalo nesizwe samaHlubi. Lokhu kuhlasela kwabalula kakhulu kwazise lezizizwe zazakhelene.

AmaBhunu athatha zonke izinkomo nezimbuzi zabo, ashisa amaqhugwana nezinqolobane ezazigcwele ukudla. Ngaphezukwalokho kwahlukunyezwa abantu beshaywa behlaliswa emvuleni. Abantu abasebasha abaningi baphoqwa ukuba babeyizisebenzi emapulazini abamhlophe. Kuleso sehlakakalo baningi ababulawa ngoba benqaba ukwehlukana nezinkomo nemindeni yabo. AMangwe abe esefaka icala emangalela amaBhunu ngokulimaza impahla yesizwe saMangwe. UMbalo wayeyisishoshovu esiphambili kuleli cala. AmaBhunu ayekholwa ukuthi uLangalibalele wayecashiswe isizwe sikaMbalo. Lelo cala laholela ekuboshweni kukaLangalibalele kanye noMbalo nabanye eMgungundlovu. Okwaphawuleka ukuthi uMbalo akabuyanga ejele waze wafela khona.   

UMJWAYELI

UMjwayeli wamukelwa umndeni nakuba babekhona ababeshaya amakhala. Wabekwa waba inkosi yaMangwe, ePhasiwe. Inkosi uMjwayeli wabusa waze wakhothama ngonyaka we-1972. UMjwayeli waba namadodana amabili uVimba noSiphiwesamangwe. UVimba akabusanga waboshelwa uzungu wabulawa kanti nomkakhe wayenganayo ingane. USiphiwe wayezalwa indlovukazi uMaMbanjwa owayengundlunkulu wenkosi uMjwayeli.

Kwaba ukubusa kukaSiphiwe-ke njalo noma kwakunenkonondo kodwa isizwe safela phakathi okwebutho likaZulu. Indaba yalanyulwa ukungenela kukaHulumeni wakwaZulu wangaleso sikhathi. Wabekwa ngokusemthethweni uSiphiwe ngowe-1984, eneminyaka eyi-18 ubudala. Abadala kwaMazibuko bamlekelela babambisana naye kwazise wayesemncane kakhulu. USiphiwe waganwa, waba nondlunkulu abayisithupha ababusiswa ngabantwana bonke ngaphandle kukaMaNdlela owagcina engabatholanga abantwana. USiphiwe wabusa isizwe saMangwe kwaze kwaba uyakhothama ngowezi-2007 mhla zingamashumi amathathu nanye ku-Agasti.   

USPHIWE

USphiwe ekuganweni kwakhe wathola amadodana ayishumi nanye kondlunkulu abahlanu. Imizi yakhe wayiqamba amagama. Ukubusa isizwe akubanga into elula nemnandi kuSphiwe, wazithola izimpama nezibhakela zempilo njengawo wonke amakhosi. Lokho kufakazelwa amagama awasebenzisa ukuqamba izingane kanye nemizi yakhe.   

Waganwa undlunkulu wokuqala uMaZwane unina kaXolani. Undlunkulu wesibili uMaMnculwane waba nezinsizwa eziyisithupha, lapha zihlelwe ngokwelamana kwazo:

·          Phikeleli,

·          Funizwi,

·          Kusukakwendaba,

·          Sakhumuzi,

·          Zwelabo

·          noVumani.

 

Bobabili ondlunkulu babehlala emzini wenkosi ogama lawo kukwaBhekizitha.

Undlunkulu uMaKhuzwayo yena wathola uzinyobulala

·          uScelo

 

uMaMnculwane wesibili wathola umfana oyedwa uThulani behlala bonke emzini wenkosi kwaZwelinjani. 

Undlunkulu uMaBiyela waba nezinsizwa ezimbili

·          uMlamuli

·          noSiphukuthula, bahlala emzini omusha wenkosi kwaPhumuphele osesigodini saseNkomokazini, phansi kwePhasiwe, eMangweni. 
 

Ukukhothama kwenkosi kwashiya uMaNdlela engasagonanga mntwana. Kunyaka wezi-2011 sekubekwe iNkosi uXolani ukuhola isizwe sakwaMazibuko ePhasiwe.

Adapted from discussions with Educationist, Researcher and Author: Mandla Mazibuko

Geneology of the Chieftaincy: Details

THE GENEOLOGY OF UBUKHOSI BAMANGWE

uLANGA wazala uZIKODE kanye noMZILA
uMZILA wazala uNKUNGWEBILAYO/NKOBENI
Yena wazala uMASHOBA
Yena wazala uPHUTHINI
uPHUTHINI wazala uMPHIKELELI
Yena wazala uGADELENI no MANZEZULU labake babengamawele

KwaNdlunkulu ePhasiwe eMangweni,
UManzezulu wazala uLUKAZI
Yena wazala uSIBHAMU
Yena wazala uMjwayeli
UMjwayeli wazala uSiphiwe
USiphiwe waszala uXolani

uGadeleni wemuka wafika wazinza eSandlwana ngo 1882
UGADELENI wazala uMAMPUNGA,
UMAMPUNGA wazala uNDABAKADE
uNDABAKADE wazala uMBHEKISENI,
onguNdabezitha, MPM Mazibuko eSandlwana namanje... 

Source: Frans Mazibuko: Former Executive Mayor: eNquthu
 and the clan leadership
uNdabezitha Mbhekiseni Petros Mbangomuni Mazibuko saseSandlwana

Current Mwelase Chieftaincies

THE MWELASE CHIEFTAINCY

The Mwelase Clan is quite expansive.We are blessed to have three chiefs representing the clan in KwaZulu-Natal, namely;

- Undabezitha Mbhekiseni Petros Mbangomuni Mazibuko waseSandlwana;

- Undabezitha Siphiwe Mazibuko eNdlunkulu, ePhasiwe, eMangweni, osewakhothma; kanye no

- UNdabezitha Zwelifile Piet Nzima wase Utrecht.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Richard Mzila Zwane | Reply 05.09.2016 17.40

I would like to know about the origin of the ( mbambu ) clan
From Mzila Zwane

NCANE MAZIBUKO | Reply 19.08.2016 18.10

I'm also called by the name of Manzezulu and I really didn't know that this is where it all comes from!!

sifiso mazibuko | Reply 20.05.2016 11.54

I have a brother who's name is manzezulu Michael mazibuko. And leave in soshanguve but my father is from snawane. He name is masolina Ephraim mazibuk.

Bongani Mazibuko | Reply 15.03.2016 17.46

Mawelase Amahle

Vuyani Nomgca | Reply 11.02.2016 23.57

Please trace me Nozamfu Nomgca nick named "Mkhamb'akadinwa" family tree. From Tsolo - Ngxaza Local area

Fakazile B. Mazibuko | Reply 03.12.2015 16.16

Siyabonga ukwazi ngomlando wethu wase Mangweni, ngicela ukuba iNkosi isigcine.

RICHARD ZWANE | Reply 09.10.2015 17.54

Ngifuna ukwazi ngo Zwane yena ongu ( mbambu ) ngesithakazelo

nkosana ka mazibuko | Reply 13.09.2015 19.29

I would like to received information about garderings around vaal as im in Sasolburg

zine sapula | Reply 27.05.2015 14.11

Hello admin
May I have the background for the Mbanjwa, Gebane clan. Ikuthi isuka phi u Mbanjwa lo wayezalwa ngubani etc. All the info I get iqala kuMbanjwa.

elliott sonjica | Reply 26.11.2014 12.41

may I have the information about the Sonjica family ,where did they come from

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD