Important Clan Sites

Iziziba zikaKhondlo

Location: About 25 kms North East of Vryheid, near the Bivane Dam, part of Inkongolwane River, along the R69 to Louwsburg. For more pictures and a video, visit the Clan Album

Iziziba zikaKhondlo

UMABUZA

Umfowabo kaMashoba uMabuza yena wazala uKhondlo wezimanga. UKhondlo wayemdala kakhulu kuPhuthini. Phela uKhondlo lo kwakuyinyanga enkulu yeSilo sakwaNodwengu, uMpande ngeminyaka ephakathi kowe-1840 nowe-1850. UKhondlo nguyena owayethaka adidiyele izintelezi ezazisetshenziswa amabutho ngezikhathi zempi. Wayedume kakhulu ngamakhubalo nangemilingo ayekusebenzisa namathambo lapho ebhula. Kuthiwa uKhondlo wayelapha ngokugwilizisa umuntu esizibeni sakhe esasibizwa ngesiziba sikaKhondlo, esinamanzi ayaluzayo. Umuntu onokuphithana kwekhanda noma ukugula kwanhloboni wayephuma esephile qingqo.

 

IZIGEMEGEME ZIKAKHONDLO

Njengoba sesiphawulile, esizibeni sikaKhondlo umuntu wayephuma esephilile noma ngabe ubenakufa kuni. Kuthiwa uKhondlo wayenganqeni ukwendlala isicephu phezu kwamanzi esiziba, singadudulwa amanzi, sivele sime singanyakazi,uKhondlo aguqe kuso bese ephonsa amathambo phezu kwaso abhule, kodwa angacwili. UKhondlo wayeke angene esizibeni nesikhuni sivutha ahlale izinsuku, aphume sisavutha. Le migilingwane akungatshazwa ukuthi hleze yayethusa inkosi uMpande, yabona kungcono ukuba ithumele kuKhondlo ukuba afike kuyo ngokushesha. Phela inkosi uMpande yayinesiqiniseko sokuthi ngeke uKhondlo awelele ngale komfula kwazise wawudla izindwane. Ngokuphazima kweso watheleka uKhondlo njengokusho kwenkosi uMpande ngoba lalingaweli phansi izwi lenkosi. Inkosi uMpande yambuza ukuthi uwele kanjani. Ngaleso senzo uKhondlo wabe esethola izibongo ezithi:

 

  “Wena owawela ngezihlenga zomfula, ongawelanga ngamazibuko ngoba umfula  ugcwele”.

 

UKhondlo no Phuthini kwabe kuyizelamani bezalwa uMashoba;

uPhuthini wayeyiNkosi kanti uKhondlo yena wabe eyinyanga enemandla amangalisayo.

UKhondlo nonkosikazi wakhe babeyizinyanga bobabili babalaphela ezizibeni behlala emigedeni uma belapha. zimbili iziziba zikaKhondlo, isiziba esingenhla esikaKhondlo, esingezansi esonkosikazi wakhe.

Phela uKhondlo lo kwakuyinyanga enkulu yeSilo sakwaNodwengu, uMpande ngeminyaka ephakathi kowe-1840 nowe-1850. UKhondlo nguyena owayethaka adidiyele izintelezi ezazisetshenziswa amabutho ngezikhathi zempi. Wayedume kakhulu ngamakhubalo nangemilingo, wayesebenzisa amathambo lapho ebhula. UKhondlo wayelapha ngokugwilizisa umuntu esizibeni sakhe esasibizwa ngesiziba sikaKhondlo, esinamanzi ayaluzayo. Umuntu onokuphithana kwekhanda noma okwanhloboni wayephuma esephile qingqo.

Wayenganqeni ukwendlala isicephu phezu kwamanzi esiziba, singadudulwa amanzi, sivele sime aguqe kuso bese ephosa amathambo phezu kwaso abhule kodwa angacwili. UKhondlo wayeke angene esizibeni nesikhuni sivutha ahlale izinsuku, aphume sisavutha.

Lokhu kwenza hleze kwayethusa inkosi uMpande yabona kungcono ukuba ithumele kuKhondlo ukuba afike kuyo ngokushesha, Phela inkosi uMpande yayinesiqiniseko sokuthi ngeke uKhondlo  aphumele nganeno komfula kwazise wawudla izindwane. Ngokuphazima kweso watheleka uKhondlo njengokusho kwenkosi uMpande ngoba lalingaweli phansi izwi lenkosi. Inkosi uMpande yambuza ukuthi uwele kanjani? Ngaleso senzo uKhondlo wabe esethola izibongo ezithi:

 

               “Wena owawela ngezihlengela zomfula

                 Ongawelanga ngamazibuko ngoba umfula ugcwele”.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

MARTHA SHOBA | Reply 14.10.2014 18.23

I just need to hear more about this surname so that my kids,grand and great chidren to know wel where they come from

henry | Reply 06.11.2013 14.32

kusadliwa ngoludala

thembi e Shoba | Reply 18.09.2013 13.54

I like this but ngifisa ukwazi ukuthi yenake u Khondlo wazala bani nobani....balandelana Kanjani kuze kube yimanje...

zamokwkhe | Reply 13.07.2012 16.26

what is important to fellow Mazibuko curtuler, if im not fellow it what is problem?

nonzima muna | Reply 04.04.2012 19.47

Muhle umsebenzi Muna! Qhubekela phambili kodwa Nzima ngithanda ukwazi ngesithakazelo uMuna ukuthi savela kanjani?

See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 11:08

Ngeke uhlezi umncane, you'll grow old and eventually change the way you are now in terms of appearance

...
21.01 | 20:27

Kusho ukuthini ukubamba ulimi

...
16.01 | 12:03

My surname z khondlo so I'm looking khondlo's clans anyone cn help me plz

...
13.01 | 07:15

Sidlala ngenkotha sidlala ngolimi

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD