Welcome to the AmaNgwe Website

The Zulu Memorial at Isandlwana.

Legacy of aMangwe

AMASIKO: EACH ONE, TEACH ONE:

MASAZANE; MASAZISANE; MASAZIWE

Name:
MaNgwe Buthanani

Description: "...AMangwe ayingxenye ebalulekile yesizwe sakwaZulu..." ISilo, 19 December 2009, eSandlwana.

Purpose: To create a platform through which the clan can exchange information on the clan so that a 'Body of Knowledge can be created about its roots, origins, legends (Khondlo), history, people, etc. The ultimate purpose is to create a legacy for uncoming generations so that the clan's history, culture and traditions can be preserved.

IZIBONGO ZAMANGWE

Mangw' amahle! Nina, oMwelase, oNzima, oPhuthini, oMgabhi, oManzezulu!
Ngisho nina zizukulu zikaNkobeni, nina bakwaMzila.
Nina Mawelase angaweli ngamazibuko, awela ngezihlengele zomfula,
Nina oMgabhi ngamafu aphansi, ngoba aphezulu ahamba ubuhalahala.....

Related Pages: www.facebook.com/ MaNgwe Buthanani

Amagama okubonga: iNkosi Mbhekiseni Mazibuko

"Mawelas'amahle! Saze sabusiseka ngohambo lwethu lwango Mqgibelo, 11 October 2014, eBertrams, Johannesburg lokumisa ikomidi leRegion yaseGauteng!! Ngibonga kangikhawuli, Mangwe nenze kahle!!

Ngokungisingatha  ngobuningi neze kahle ukwanda kwaliwa ngumthakathi!!

Ngeswele imilomo eyizinkululwane ukubonga!! Ekuhambeni sihambe kahle siyethemba nani nihambe kahle!!

Speech delivered by iNkosi Mazibuko

SPEECH DELIVERED BY INKOSI MBHEKISENI MAZIBUKO ON THE OCCASSION OF THE ESTABLISHMENT OF THE GAUTENG AMANGWE COMMITTEE

Mqondisiwohlelo,

Ngivumeleni ngokukhethekile ngibingelele

·      uMun’omkhulu  waseNewcastle esimbiza ngomfundisi,

·      umfowethu uMqikilelwa ojutshwe uMuna omkhulu waSosizini ngoba yena engaphilile kahle ukuba abe yiso aphinde abe indlebe yakhe,

·       umafungwase waMangwe uNomthandazo ongunobhala wekomiti elikhulu,

·     uSihlalo walapha eGauteng umfowethu uBhek’Amangwe nekomiti lakhe, okubala phakathi kwalo umfowethu uMshado noMlungu Kanye nabanye,

·       umfowethu uJoe nowakwakhe abazinze ePitoli nosikhiphele isimemo kwezokuxhumana ngokulayelwa yini uqobo

·       naMawelas’amahle onke aliqhamukisa izinkalo ngezinkalo ikakhulukazi eSwazini kanye

·      nendodakazi yami encane engihamba naye uS’negugu nesivuke naye ngelesine ekuseni namhlanje ukuba angihlanganisele abuye abhale ikakhulukazi esifike sakuxoxa uma sifika lapha izolo and all protocols observed.


Asithatheni lelithuba sigebise amakhanda sihloniphe umfowethu uHenqwa obeyilungu lekomiti lalapha osishiye ngokukhulu ukuzuma.
 
 

1.        Angiqalise :

                 NgokukaJohane we-4 isigaba 34, 35, 36 no 37

o    Abafundi bakhe babuzana ukuthi ukhona yini omlethele ukudla

o    Ekuzwa lokhu wathi ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo ngifeze umsebenzi wakhe

o    Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufike ukuvuna na? Bhekani ngithi kini phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe, aselungele ukuvunwa

o    Ovunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe izithelo kube ngukuphila okuphakade ukuba ohlwanyelayo athokoze Kanye novunayo.

o    Ngokuba kulokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlwanyele omunye avuna. Mina nganithuma ukuvuna lokho. 
 

2.        Ngilandelise

 

Ngokuthi-prints on the sands of time are not made by sitting down but are through commitment and hard work .

 

Ahunyushwa ngokuthi ukubeka induku ebandla akwenzeki ngokuhlala uthi dekle kodwa ngokusebenza kanzima nokuzibophezela. Yingakho silapha namuhla.  

 

 

3.        Ngedlulele ngithi :

 

In life one cannot change the direction of the wind, but can only adjust the sails to always reach his or her destination.

Ngolwakithi empilweni umuntu angekwazi ukushintsha isivunguvungu somoya angakwenza kuphela ukuguqula isimo kumbe oseyili ukuze bavumelane nalapho esophe ukuya khona.

 

 

4.        Ngingakushiyi ngaphandle ukuthi :

 

It’s not what a person does for others but what a person teaches others to do for themselves that will make them a successful clan

 

Abathi akukona nje ukuthi usenzeleni iSizwe kodwa ukuthi yikuphi osifundise ukuba sizenzele kona okuyokwenza sibe yiSizwe esiphumelelayo

 

5.        Bese ngithi :

 

An arrow can only be shot by pulling it backwards, when life is dragging you back with challenges it means it is going to launch you into something great. So stay focus

 

Umcibisholo uwudonsela njalo ukuze udubula uma impilo izama ikukudonsela emuva ngezinselelo yazi ukuthi ikuchoma uphathe legwalagwala. Phokophele

 

 

6.        Mangwe angedlule ngithi :

 

Do not judge each day by the harvest you reap rather by the seeds you plant .

 

Masingalingi sibale izinsuku ngesivuno esisitholileyo kodwa asisibale ngembewu esiyitshalile.

 

 

7.        Ekugcineni ngivumeleni ngithi :

 

Life is not counted by the years you live but by the love you gave and the good things you did .

 

Impilo ayingakho ukuthi uphile iminyaka emingaki kodwa ingothando nezinto ezinhle ozenzileyo.

 

Ukunibongela angenze umzekelo ngo-John Steven Kwari waseTanzania owayemele izwe lakhe kuma- Olympics ngonyaka ka-1968 eMexico City.

 

Amawelas’amahle akacacise izinto ezimbalwa hleze sonke selapheke bese samukela ukuthi sonke siyisizukulwane nezindlalisa zama sawonke amaqhawe akwaMazibuko.

 

Njengoba sengishilo ungabala uPhuthini, uKhondlo, uZikhali, uMnguni, uManz’ezulu, uGadeleni, uS’bhamu, uMampungu, wazewafaka nenkalankala imbalaungabala kushone ilanga. Ngalokho Amangwe awangakhathazwa ukuthi laphaya esimemweni umfowethu uJoe phezu kwami ubhale uManz’ezulu.

 

Okwesibili asingalenzi iphutha lokuthi sihlangene lapha ngoBukhosi basePhasiwe kumbebase-Isandlwana kodwa sihlangene njenga-Amangwe ngaphansi koholo loBukhosi ngoba inqoba engenakhanda ihamba ibuye ihluphe.

 

Okwesithathu Mangwe uBukhosi bonke bakwaMazibuko ngamehlo oMthetho KaZwelonke Owuhlaka Wokubusa Nokuphatha KoMdabu ongunombolo 41 ka-2003 buzimele futhi buyalinga.

 

Ngivumeleni ke Mangwe ngedlulele emsebenzini engizowenza ongukuzogcoba ngimise ikomidi lalapha eGauteng ngokukhethwa Amangwe alapha. Inhloso ke ukuthi uma selimisiwe lizophoqeleka ukwenza umsebenzi lifezekise izinhloso za-Amangwe.

 

Okwesibili lizophoqeleka ukuba libe yinxenye yezakhiwo eziyokwakheka ngaphansi kohlelo lokwakhiwa koMthethosisekelo waMangwe noyosenza ngemisebenzi yethu singagcini singazi ukuthi yini okufanele yenziwe nokufanele singayenzi. Oyobalula ukuthi yini okufanele ikhulunywe futhi ikhulunywe ubani. Nokuyosisiza ekuthini uma kuqoqwa izimali ziqoqwelwani futhi ziqoqwa obani.

 

Okwesithathu lizophoqeleka ukuba yinxenye yesakhiwo esiyokwengamela sivikele ngokoMthetho izindawo kumbe izinto ezingamagugu akwaMazibuko phecelezi iTrust ukuze izinto ezingamagugu kumbe izindawo ezingamagugu zivikeleke zingagcini ziwela endodeni eyodwa nje ngoba nakhu ikulezo zindawo.

 

Okwesine liyoba yinxenye yokuhlanganisa umlando nezinye izinto zakwaMazibuko ezibukeka zihlanganiswa yiqeqebena kokunye ngenhloso yokuzicebisa lona.

 

Okwesihlanu ukubamba iqhaza emakodini amancane ekuhleleni izinto zaMangwe ukulinganisa njengokuhlelela amamonuments kumbe ukuya ezizibeni.

 

Umbuzo ke owejwayekile othi konke lokhu sikwenzela ukuya phambili

NjengaBafokeng Royal Family

 

Kufanele sikwazi ukuzakha nokuzenzela ukuze sikwazi ukusebenzisa esinakho.

 

Nina bakwaMazibuko Amawelas’amahle

BakaMgabhi waMafu

awalingani nawaphansi nawaphezulu

Nina bakaMashoba, bakaZikode kaLanga

Nina bakwaMagod’aluvuno,

nina bakwaBhoqo

ziyavundla ziyawusingila

Amagundawana angawelwayo

Nina benyath’emanxeba

Ekulala yangangamanzi emifula

Ebekuvuka yangangezintaba

Uvemvane lukaMashoba olumabala alubhadu

Engithe ngiyaluthinta

mina ngingumfana wakhona lwahwaqabala

Unyamanambana usoka lezintombi kwakungezakwaNokhasela

Umgadi kagadanga kwelikaMageba

nelikaPhungashe

Bewudla izinkomo udla amadoda,

uhele bambon’ukwehl’ezintabeni

Uthe esemathunzin’ezintaba wanyamalala.

 

NjengoZulu wonke isizwe sakwaMazibuko sidabuka eNkabazwe yeZwekazi i-Afrika. Ngokufuduka, umlando obhaliweyo noxoxwayo uqala eNgcaka nalapho abaqala khona ukubizwa nga-Amangwe. Igama elithi Amangwe komunye wawoyisemkhulu ogama lakhe okwabe u-Mungwe.

Isizwe sakwaMazibuko sidabuka kuMazibuko njengoba sengishilo. Okuqaphelekayo ngobukhosi ukuthi inkosi eyaduma neyaphila isikhathi eside kwaMazibuko

uPhuthini,

kaMashoba,

kaNkobeni (Nkung’ebilayo),

kaMzila,

kaMwelase,

kaNzima,

kaZikode,

kaLanga,

kaMgabhi,  

kaMazibuko.

UPhuthini kaMashoba wayezalwa nodadewabo ababili okunguMamose noMtambose. UMtambose wendela enkosini uMthimkhulu kaBhungane wakwaHadebe. Lapho wazala khona uLangalibalele esizwa kuthiwa wakhulela kwaninalume uPhuthini. Ekukhuleni-ke wabe esebuyela kwabo eseyothatha ubukhosi bakubo eMahlutshini. Okubalulekile kulokhu ukuthi ezibongweni zikaPhuthini ngicaphune ukuthi “UGEXIS’ UB’HLALU OBUNGALINGANI KUDADEWABO UMAMOSE KODWA BUYOLINGANA KUDADEWABO UMTAMBOSE.”

Sonke isikhathi kuthiwa iNkosi uPhuthini nesizwe sayo yayilokhu izinze eNgaka kusabusa iSilo uDingani. Nokwathi ngokungena kweSilo uMpande ngeminyaka ka1840 ukulinganisa, saphaka impi ukuba iyohlasela uPhuthini ngenxa yokumsola ngokuthi amakhosi ayekhelene nawo ayengahlali isikhathi eside. Okwakungenzeka-ke ukuthi iNkosi yayiweleka ngamakhambi. Yilapho-ke kuqalakhona ukugqama kakhulu uKhondlo, kaMabuka (okungomfowabo kaMashoba), kaMzila, kaNkobeni (Nkung’ ebilayo), kaMwelase, kaNzima, kaZikode, kaLanga, kaMgabhi, kaMazibuko.

Ugqama kanjani manje uKhondlo? Phela uKhondlo kaMabuza uyena owayenekhono ekuhlanganiseni amakhambi. Uyena uKhondlo ayeselumbe inkunzi ukuba ibe izwangomoya ngaphandle kokulunywa indlebe iNkosi uPhuthini. Lenkunzi, okwakunguMagwagwagwilili kwathi kungezwakala ukuthi impi isiphakiwe yavuthuka yabhonga kwabonakala ukuthi kubi kuyeza iNkosi uPhuthini nesizwe baqoqa okungokwabo nokuthiwa bawela uPhongolo lugcwele ludla izindwana lugol’ intethe. Izinjobo bazivova sebengaphesheya. Yingakho abakwaMazibuko babuye bateketiswe ngokuthi bangamavova njobo. Yathi ifike eyeSilo uMpande itshe lalome inhlama. Lenkunzi-ke yasihola njalo isizwe yaye yayolala bude buduze nomfula iNkongwane.

UKhondlo-ke wabe ezikhethele indawo lapho ayegila khona izimanga ngamakhambi. Wakhetha isiziba kuyona iNkongwane nalapho ayeshona nesikhuni sivutha kulesiziba aphume naso sivutha abuye ahlale phezu kwencansi kuhle kwesikebhe angashoni phansi. Nokwenza yena noPhakathwayo wakwaQwabe bayizilomo ikakhulukazi la izulu lomisile oyedwa phakathi kwabo abize intsha ibhince amahlamvu omsenge kujahwe iphini ekuphetheni kuhlatshwe izinkunzi ezimnyama. Kuyothi kubuyelwa emakhaya imvula iyobe seyiphuzwa. Kusemqoka-ke ukuthi isizwe sikwazi ukwehlukanisa phakathi kweNkosi uPhuthini kaMashoba noKhondlo kaMabuza.

uKhondlo-ke kwathi noma inkunzi isivuthuka ibhonga waqoma ukusala ezizibeni eNkongwane. Ngakolunye uhlangothi uPhuthini nesizwe ngobuningi bagudla uMzinyathi bakhuphukela ngaseNtabazwe. Besabela imfuyo, wehlela ngaseMnambithi walibangisa koNtabamnyama bawelela phansi nezintaba zoNdi oKhahlamba. Ngokuxoxwayo kuthiwa wathenga amapulazi amane wawabiza ngokuthi Amangwe okumbandakanya intaba iPhasiwe.

uPhuthini kaMashoba wazala uZikhali  ongagqamanga-ke nokho, uMphikeleli, uMasundulwane, uMpungazana, uNombuya Kanye noNqaba. UMphikeleli wazala uManz’ezulu noGadeleni esizwa kuthiwa babengamawele. UGadeleni kungelincane. UManz’ezulu wazala uLukazi noS’bhamu nabanye. Okubhaliwe nokuxoxwayo ukuthi, okwadala ufa noma uqhekeko ebukhosini bakwaMazibuko ukwenda kumbe ukukhothama kwenNkosi uManze’zulu. Okungehlanga kahle kuGadeleni ukuthi kwakungani ukuthi ubukhosi bunganikezwanga yena njengewele likaManz’ezulu kepha bunikezwe iS’bhamu nowayeyindodana kaManz’ezulu. Isizwe sabe sesihlukana kabili, kwabakhona uhlangothi oluthi yebo uGadeleni ufanele abanye bethi uS’bhamu ufanele. Kwabe sekubakhona ukuxokozela nokuhlukana phakathi kwesizwe. Nokwaholela ekutheni uGadeleni nengxenye bafudule emva kwalokho kuxokozela. Yingakho ezibongweni zakhe kuthiwa “IZITSHA ZAFA UBUCHOBOLOLO KWATHI ISIZWE NAMAKHOSIKAZI NEZINKOMO ZAMLANDELA.”

UGadeleni namakhosikazi kamfowabo uManz’ezulu sibathola ngaphansi kwentaba yezimanga iSandlwana nalapho etha umuzi wakhe ngokuthi kuseNkungwini.

Welcome to our website

UMBIKO OPHUTHUMAYO: BATTLE OF ISANDLWANA: 25 JANUARY 2014

Mawelas"amahle, iDepartment of Arts and Culture wakwaZulu ihlangene neHhovisi likaPremier sebekuqinisekile ukuthi umgubho weMpi yaseSandlwana uzogujwa ngomhlaka 25 January 2014.

Umgubho ke Mawelas'amahle uzobe usingethwe yiminyango engiyibalule ngenhla. Nathi ke sizimenywanengeSizwe esikulendawo yomlando.

Umbiko INkosi Mazibuko M.P.M

Umntwana uFrans Mazibuko usephangalele!

URGENT MESSAGE FROM INKOSI MAZIBUKO WASESANDLWANA, ENQUTHU

Mangwe!

Ukufa sekusehlule umnawami uFrance obenguSihlalo waMangwe eNquthu sekumehlule,kasekho eMhlabeni kumehlulele esibhedlela eNquthu ngokusa kwanamuhla.

Uhlelo lonke luzolandela kungekudala,Mangwe!

Umbiko uvela kuNkosi Mazibuko waseSandlwana

Umbiko ophuthumayo

Ukulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni waMangwe owawuhleli eKuphumuleni.Uyamenywa ukuba uhlanganise amalungu akho akha esigungu seskhashana eslawula uksebenza nezinhlelo zaMangwe ahambele umhlangano ohlelwe kanjena ;
     Indawo : Isandlwana eNkantolo yeSizwe
     Usuku : 06 kuMandulo 2012 (ngeSonto)
     Isikhathi : 1000 ekuseni

Uhlaka lohlelo lumi kanjena :
1.Ukuvula nokwamukelwa
2.Ukwethulwa kwamakomidi esikhashana alawula uksebenza ngokezindawo kanye nezixoliso
3.Inhloso yokuhlangana
3.1 Ukwakhiwa komthethosisekelo
3.2 Ukubunjwa kumiswe iSenior Council yesikhashana
3.3 Ukwethulwa kwesimo sezimali nokwedluliselwa kwazo ngokomthetho
3.4 Ukubuyekezwa kokuhlanganyela kwaMangwe kweziKhondlo
4. Ezivulekile
4. Izinqumo
5. Ukuvala

Amangwe ayanxuswa ukuba eze nezincomo okuzokwakhelwa kuzo umthethosisekelo kanye namalungu aphelele akha izigungu zoklawula ukusebenza ngokwezndawo,Mangwe!!NB Amangwe engamele iskhwama ayacelwa ukuba aphathe izitatimende zasebhange kusukela kuvulwe i-acc!

Ngokuzithoba iNkosi MPM Mazibuko wasesandlwana!!See More

Words of Gratitude: Inkosi Mbhekiseni Mazibuko

"Mawelas'amahle! Saze sabusiseka ngohambo!! Ngibonga kangikhawuli, Mangwe nenze kahle!! Ngokungisingatha ningiphelezela ngobuningi neze kahle ukwanda kwaliwa Umthakathi!!

Uhambo ke lusandisele umndeni nokusho izinselelo eziningi njengaMangwe okofanele esikhathini esingengakanani sibhukule ukuze sikwazi ukumelana nomndeni omkhulu ngalendlela!! Ngeswele imilomo eyizinkululwane ukubonga!! Ekuhambeni sihambe kahle siyethemba nani nihambe kahle!!

Inkosi MPM Mazibuko to visit Swaziland

BREAKING NEWS

To Amangwe wonkana: Inkosi Mbhekiseni Mazibuko will be a guest of King Mswati on 2/3 September in SD, during umkhosi womhlanga. As the Chief will be in SD, arrangements have been made for him to visit a number of community based organisations run by AmaWelase. U r urged to avail urselves and accompany iNkosi to this important excursion. Looking 4ward 2 meeting u there. MaNzima, MaWelase!!!!

Umgubho kaKhondlo

BREAKING NEWS: Mangw'amahle, niyamenywa nonke kuMgubho weminyaka yonke ezizibeni zikaKhondlo, ozobe umhlaka 21 July 2012, eVryheid. Ngizakunazisa ngeminye imininingwane closer to the time...Mawelase!!!..Asisabalalise umlayezo ufinyelele kuwo wonke aMangwe. Niwuhlabe niwulawule!!!

To those wanting to attend umgubho kaKhondlo eVryheid: Directions: 25 kms North East of Vryheid on the R69 Route, towards Louwsburg, close to Bivane Dam. Signage will be visible along the R 69 Route. I may be available on my cellphone.

Umlayezo ngo Joe Mazibuko

WORDS OF GRATITUDE

Inkosi yaMangwe, iNkosi Mbhekiseni Mazibuko, waseSandlwana, udlulisa ukubonga esizweni ngokwenza umsebenzi obumhlaka 27 March 2011, eLadysmith ube yimpumelelo. Uthi: "Nangomuso nime njalo Mangwe!" 

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made to ensure that this website remains free from errors and incorrect information, the Website Administrators do not and cannot promise or guarantee that the information on this website is correct, current, or complete, and may not contain typographical errors. Consequently, the Website Administrators assume no responsibility (and expressly disclaims responsibility) for updating this site to keep information current or to ensure the accuracy or completeness of any posted information. Accordingly, you should confirm the accuracy and completeness of all posted information before making any decisions related to any information or other matters described on this site.

Take note that some links and information in this website may change from time to time.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Bongani Mazibuko | Reply 03.01.2018 12.54

Sanibona bo Mwelase. I would like to know the ideal way to find out about my ancestral background from eVryheid. Where do i go 2 get usizo regarding imvelaphi?

nkululeko thusi | Reply 21.12.2017 15.09

sizani ngomlando wakwa thusi sizwe sikababa umlando wakwathusi 0784372415

zamandube | Reply 30.10.2017 13.50

sanibonani nina bo Khondlo bo Nzima

gugulethu | Reply 11.10.2017 15.41

I need to know about the Sibaya surname -Swati clan. I only know my elders from Vaalbank Mpumalanga

Minenhle Mazibuko | Reply 27.09.2017 14.26

ey ngiyafisa ukuyo vakashela isiziba sika Khondlo

0825155404mduduzipaulos@gmail.com | Reply 20.08.2017 10.05

Click here to write your message0

PHIWAYINKOSI MAZIBUKO | Reply 31.07.2017 11.19

NGIYANIBINGELELA NONKE NINA BEBELE LIKAKHONDLO, NGIYETHEMBA LABO ABAPHUMELELILE UKUYA EMGUBHINI NGEMPELASONTO KUBE MNANDI KAKHULU.OBABA BAMI BAKHE EMTUBA

Nature | Reply 21.12.2016 14.21

it is that time again, maWelase amahle let us enjoy responsibly & be safe.
ukhisimusi omuhle nonyaka omusha onempumelelo

natures | Reply 26.12.2015 23.51

Wish all aMangwe a happy and prosperous new year.

Yours Sukumani kaMagega

mkhonzeni mazibuko | Reply 07.10.2015 23.19

Mangwe sanibonani asandeni kumaGumbi wonke womhlaba

See all comments

| Reply

Latest comments

14.02 | 19:02

Igama lendlu yenja, kuthiwa yini ?

...
11.02 | 15:08

Sanibonani bonke mina ngingu Ayanda Ndlovu ngicela ningifunise ..umndeni wakaMazibuko wakubo kababa wami u Joseph Moses Mazibuko KaBHOKWENI in Swaziland plz...

...
10.02 | 18:57

Yini ukuzidlisa satshanyana

...
08.02 | 14:30

Ilike isizilu

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD